Tillståndsärenden på byggnads- och miljönämndens föredragningslista 31.10.2019

Byggnads- och miljönämnden har ett sammanträde på torsdag 31.10.2019 för att besluta om bland annat beviljandet av ett tillstånd för brytning av berg, krossning och mottagning av överskottsjord i Garpgård.

ASM Kiviainespalvelu Oy har ansökt om ett gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen för brytning av berg, krossning och mottagning av överskottsjord i Garpgård. Täktområdet är beläget på glesbygden i Pernå mellan landsväg 170 och riksväg 7.

Området har gällande marktäktstillstånd och miljötillstånd för tagning av 500 000 m3 stenmaterial. Tillstånden upphör att gälla 31.12.2020.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista 31.10.2019