Tjänsten Familjestigen stöder föräldraskapet genom att erbjuda information och kamratstöd

Det gemensamma projektet för social- och hälsovårdsreformen i kommunerna i Östra Nyland öppnar en ny tjänst som stöder barnfamiljer och ger information och kamratstöd för föräldraskapet med hjälp av webbkurser och gruppträffar.

Coronapandemin har belastat föräldrarna och ökat barnens och de ungas otrygghet, osäkerhet och oro för den egna vardagen och framtiden. Även familjer som har spädbarn behöver stöd för att orka. Metoden med Familjestigen ska svara på dessa behov genom sina webbtjänster.

Familjestigen omfattar tre avgiftsfria webbkurser enligt barnens ålder, som genomförs självständigt: För familjer som har barn i åldern 0–6 år, 7–11 år och 12–16 år. Målet med kurserna är att stärka hela familjens välmående och stöda ett empatiskt föräldraskap både i att bemöta sig själv, sin partner och barnen. Webbkurserna finns på adressen perhepolku.fi och perhepolku.fi/sv/kurs.

För närvarande är endast webbkursen för familjer med barn i åldern 0–6 år tillgänglig på svenska. Webbkurserna för föräldrar och familjer med barn i de övriga åldersgrupperna (7–11-åringar och 12–16-åringar) kommer att finnas tillgängliga på svenska i början av 2022.

− Familjestigen har redan prövats på andra håll i Finland och tjänsten har tagits väl emot av föräldrarna. Kurserna för föräldrar till barn i olika åldrar når familjerna i viktiga övergångsskeden och utvecklingsskeden i barnets liv, och kursernas innehåll har upplevts vara bra och nyttigt, berättar Jenni Nikander som ansvarar för tjänsten.

Familjestigen är en förebyggande stödform som utvecklats vid universitetet i Jyväskylä. På våren 2022 ska Familjestigen också bli en del av rådgivningarnas verksamhet i kommunerna i Östra Nyland. Utbildade hälsovårdare ska leda grupperna för Familjestigen, och vid rådgivningarna kommer det att finnas mera information om dessa grupper under nästa år.

perhepolku.fi/sv/kurs/

Meddelandet har korrigerats 8.12.2021 klockan 15.04 (webbkurserna på svenska)