Tjänster för papperslösa personer och den lokala läroplanen av den grundläggande utbildningen behandlas i förtroendeorganen vecka 35

Denna vecka sammanträder stadsstyrelsen, näringslivs- och infrastrukturnämnden, nämnden för fostran och bildning samt direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten.

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 26.8 bland annat utökningen av social- och hälsovårdstjänster för personer som vistas olagligt i landet. Förutom lagstadgad brådskande vård kunde den papperslösa enligt förslaget få sådana andra hälsovårdstjänster som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården anser vara oundgängliga. För socialvårdens del kontrolleras grunder för beviljande av bidrag till boendekostnader, livsmedel, hygienprodukter och andra nödvändiga utgifter åt personer som vistas olagligt i landet. Ärendet går vidare till fullmäktige för beslut.

Stadsstyrelsens föredragningslista 26.8.2019

Nämnden för fostran och bildning tar på sitt möte 28.8 ställning till uppdateringen av den lokala läroplanen av den grundläggande utbildningen i Lovisa. Nämnden ger också sitt utlåtande om planutkastet till Drottningstranden. I sitt utlåtande fäster nämnden uppmärksamhet vid att lösa behovet av daghemservice i Märlax vid sidan om detaljplanens framskridande och vid trygga trafiklösningar på området.

Nämnden för fostran och bildning, föredragningslista 28.8.2019

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar på sitt möte 29.8 om vägen till akutvårdsstationen i Forsby och till anslutningsparkeringen skall heta Skjutsgränden (Kyytikuja). Nämnden ger också svar på fullmäktigemotioner som bland annat berör en bastubyggnad på Loviisa Camping och byggandet av ett flervåningshus för hyresboende i Lovisa centrum. Dessutom behandlar nämnden samarbetsavtalet mellan Hakeva rf och Lovisa stad gällande Strandparkens stenpark.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 29.8.2019

Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten diskuterar på sitt möte 27.8 de åtgärder som har vidtagits för att lösa problemen med vattenkvaliteten i Isnäs. Ledningen som löper under havet spolades 13.8. Efter detta fortskred spolningen i det övriga ledningsnätet. Vattenverket har inte fått negativ respons om vattnets kvalitet efter 13.8.

Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten, föredragningslista 27.8.2019