Trädens dag – Träden drog huset fullt med lyssnare i Lovisa 

Infrastrukturchef Markus Lindroos, landskapsarkitekt Anne Rihtniemi-Rauh och arborist Sami Kiema

“Vi har en fin möjlighet att lära oss hur vi ska utveckla stadens gröna infrastruktur”, sade infrastrukturchef Markus Lindroos då han öppnade evenemanget.

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad ordnade på Societetshuset ett informations- och utbildningsevenemang om grön infrastruktur.

Trädens betydelse i stadsbilden intresserade flera tiotals kommuninvånare. Grön infrastruktur ökar stadsområdenas klimathållbarhet och hjälper städerna att anpassa sig till utmaningarna som det ändrande klimatet och minskningen av den biologiska diversiteten medför.

“Den generella försvagningen av trädens livskraft, organismer som förorsakar röta, sjukdomar samt skadedjur är en följd av att man inte ägnat uppmärksamhet vd träden och att man skött dem dåligt”, konstaterar arborist Sami Kiema. 

Enligt experter är det viktigt att värna om träd och diversitet även i stadsbilden, trots att den tätare stadsstrukturen, kommunaltekniken som tar rum av rotsystemen och de allt vanligare extrema väderleksfenomenen ställer utmaningar på trädens framgång i byggd miljö. Grävarbete som träffar trädets bas skadar trädet. Därför är det viktigt att sammanföra olika enheters krafter inom stadsplaneringen, så att de skulle stöda varandra och inte längre skada träden.

Träden, parkerna och trädgårdarna är en del av kulturmiljön. Ofta fokuserar man på byggnaderna och träden, parkerna och trädgårdarna glöms bort, trots att de berättar sin egen berättelse om det förgångna. Enligt undersökningar har träd även emotionell betydelse. Man känner syskonskap med träd, de utgör ett psykiskt stöd och i dem flätas in många barndomsupplevelser och släkters historia. Man uppskattar trädets energi, liv och visdom.

Träden producerar ekosystemtjänster och ger skönhet i stadsmiljön. Men träd kan man också kommunicera och kraftigt påverka stadsbilden. Träden skapar stämning och de berättar historia.

“Jag älskar träd – gamla träd och framtidens träd. Värden och bevarandet av det värdefulla är viktigt. Skyddandet av liv är en teknikgren för byggande och skötsel”, beskriver landskapsarkitekt Anne Rihtniemi-Rauh.

Lovisa stad

Mona Bäckman

stadsträdgårdsmästare

tfn 0440 555 468