Trafiksäkerheten förbättras genom röjning av väg- och skyddsområden i Lovisa stad

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland utför längs landsväg 1583 på avsnittet Skärgårdsvägen 100–600 i Lovisa stad röjning av vägar och skyddsområden genom att på landsvägens skyddsområde och på frisiktsområden avlägsna sådan växtlighet som äventyrar trafiksäkerheten. (44 § 2 mom. och 45 § 2 mom. i landsvägslagen.)

För att förbättra trafiksäkerheten röjs trädbestånd och växtlighet på ett avstånd på ungefär 15 meter från landsvägens mittlinje, till den del växtligheten inte har planterats eller tagits under särskild omvårdnad (48 § i landsvägslagen).

Trafiksäkerheten förbättras genom att farligt stamvirke avlägsnas från vägområdet och genom att växtligheten på skyddsområdena gallras samt genom att kvisthöjden i fråga om stamvirket höjs till cirka tre meter, särskilt på områden där det rör sig älgar och hjortdjur.

Den växtlighet, de småträd och de så kallade gränsträd som ska röjas och som ligger utanför vägområdet sprids ut i terrängen.

Röjningsarbetet utförs mellan oktober och december 2023.

Karta

Mer information om röjningsarbetet ger Jari Aho, tfn 040 553 84 01

Lovisa stad ber alla att röra sig försiktigt på vägarna.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur