Understöd beviljades för föreningars miljöprojekt

Bekämpning av vresros på Aspskär naturskyddsområde. Foto: Jonas Häggblom

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beviljade igen understöd till registrerade föreningar som med sin verksamhet främjar miljöskydd. I år beviljades totalt 4 000 euro i understöd.

Understöd beviljades för följande projekt och åtgärder:

  • Vetenskaplig forskning av fågelbeståndet, övervakning och skötsel av skyddsområde, bekämpning av främmande arter (Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening rf)
  • Undersökning, uppföljning och skötsel av sjöns vattenkvalitet (Särkjärven hoitoyhdistys ry)
  • Temaföreläsningar öppna för publiken: Hållbar odling och kompostering (Lovisa Trädgårdsförening rf)
  • Skötselåtgärder för sjön och provfiske (Hopom träsks vårdförening rf)
  • Främjande av mildare skogsvårdsmetoders skötselpraxis genom upplysning (Lovisa kultur- och miljörörelse rf).

Föreningarna som fått understöd har gjort långfristigt arbete att främja miljöskydd, vissa redan i årtiondes tid. Arbetet som föreningarna gör baserar sig på frivillighet. Med understöd beviljat av staden kan man täcka en del av kostnaderna som bildas av till exempel analys av vattenprover eller arvoden som betalas till föreläsare.     

Främjande av miljöskyddet är en av uppgifterna som hör till staden och målet är att erbjuda invånarna en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö. Det ät värdefullt och viktigt för oss alla att föreningarna aktivt deltar i detta arbete.  

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur