Utbildningssektionen återremitterade skolarrangemangen för Haddom skola för ny beredning

Haddom skola

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion återremitterade 2.6.2021 ordnandet av Haddom skolas skolverksamhet för ny beredning. Under den nya beredningen reder man ut om textilhuset vid Kuggom traditionscentrum skulle vara lämplig för Haddom skolas användning under läsåret 2021–2022.

I det ursprungliga beslutsförslaget för sektionen för den svenskspråkiga utbildningssektionen föreslogs det att Haddom skola skulle läggas ner 1.8.2021 och att eleverna skulle fördelas mellan Generalshagens skola och Sävträsk skola enligt nya upptagningsområden.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i mars 2021 att skolbyggnaden i Haddom skola inte skulle renoveras på grund av höga kostnader. Sedan oktober 2020 har Haddom skola varit verksam i ersättande lokaler på Gamla Strand. Dessa lokaler kommer att användas endast till slutet av vårterminen 2021.

I samband med beredningen för den svenskspråkiga utbildningssektionen undersöktes Talluddens fastighet, tidigare Kuggom daghem, som nya ersättande lokaler. En undersökning av byggnadens skick visade att det skulle krävas ett antal brådskande förbättringar innan byggnaden kunde användas för undervisning och att en större renovering skulle krävas inom några år.

Skriftligt hörande om förslaget till att lägga ner skolan

I och med att det ursprungliga förslaget var att lägga ner Haddom skola förutsätts det att ett skriftligt hörande oberoende av vad den svenskspråkiga utbildningssektionens beslut är. Om avgörandet i ett ärende kan ha en betydande inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, ska myndigheten enligt förvaltningslagen ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet. Sakägarna, det vill säga eleverna i Haddom skola, vårdnadshavarna och personalen hörs separat.

– Det är hur som helst bra att ha ett hörande. På grund av hur brådskande ärendet är måste inbjudan till hörande skickas redan innan sektionens beslut så att vi kunde publicera annonsen i de lokala tidningarna, berättar direktören för centralen för fostran och bildning Kirsi Kinnunen.

Inbjudan till det skriftliga hörandet finns på Lovisa stads webbtjänst

Skriftliga åsikter i ärendet ska inlämnas senast torsdag 10.6.2021 klockan 15.00. Mer detaljerade anvisningar finns i inbjudan.