Utlåtandet om kärnkraftsverkets fortsatta drifttillstånd i stadsstyrelsen 8.8.2022

Fortum har ansökt om drifttillstånd fram till år 2050 för kärnkraftverket i Lovisa. På stadsstyrelsens möte 8.8.2022 behandlas stadens utlåtande till statsrådet gällande ansökan. Lovisa stads allmänna beredskapsplan behandlas också.

Utlåtandet om förlängning av kärnkraftsverkets drifttillstånd

Drifttillståndet för Lovisa kärnkraftverk håller på att gå ut, och bolaget som äger kärnkraftverket skulle vilja fortsätta driften. Fortum Power and Heat Oy har 18.3.2022 överlämnat två ansökningar om drifttillstånd till statsrådet. Den ena gäller Lovisa kraftverksenheter (kraftverket) och den andra slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall.
I Lovisa finns två kraftverksenheter som togs i kommersiell drift 1977 och 1981. Drifttillstånd ansöks för energiproduktion i kärnkraftverksenheterna fram till år 2050 och vidare för avveckling av kraftverksenheterna fram till utgången av 2055 på det sätt som förberedningen för avvecklingen förutsätter. Dessutom ansöker Fortum om tillstånd för att få använda de byggnader och förråd med nödvändiga tillbyggnader som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen till utgången av 2090. De gällande drifttillstånden upphör 2027 och 2030. Dessutom ansöks drifttillstånd för en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt kärnavfall till utgången av 2090. Det gällande drifttillståndet för slutförvaringsanläggningen gäller till utgången av 2055.

Uppdatering av beredskapsplanen

Lovisa stads beredskapsplaner har uppdaterats i samarbete med centralerna under vintern och våren. I samband med uppdateringen har beredskapsplanhelheten bearbetats så att stadens beredskapsplaner består av en allmän beredskapsplan samt beredskapsplaner och anvisningar för centralerna och verksamheterna. Beredskapsplanens allmänna del har skrivits så att den kan behandlas som ett offentligt dokument och publiceras kommunens invånare för kännedom på stadens webbplats efter att stadsstyrelsen har godkänt den. Beredskapsplanens övriga delar är inte offentliga (§ 24 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999).