Utvecklings- och koncernsektionen och landsbygdsnämnden sammanträder på torsdag 20.2

Utvecklings- och koncernsektionen diskuterar i sitt möte på torsdag 20.2.2020 om Lovisa Bostäder Ab:s och Lovisa Fastighetsservice Ab:s situation. Landsbygdsnämnden behandlar bland annat bidrag för enskilda vägar.

Utvecklings- och koncernsektionen väljer också representanter till Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagstämma samt utser styrelseledamöter till den sistnämndas styrelse. Sektionen utser sin kandidat till Kymmenedalens El Ab:s styrelseordförande och väljer sin representant till bolagsstämman och förvaltningsrådet.

Sektionen behandlar också förslaget om att utträda ur samkommunen Inveon.

Utvecklings- och koncernsektionens föredragningslista 20.2.2020.

Vägbidrag och utarrendering av åkrar i landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden behandlar i sitt möte 20.2.2020 bland annat bidrag åt enskilda vägar 2020–2021 samt ansökning on grundförbättring för Skinnarby-Andersby-Hommansby –väglag. Väglaget ämnar bygga en ny bro över Lovisa å i Andersby. Den nuvarande bron är i dåligt skick och håller inte tunga transporter. Kostnadsförslaget är 262 880 euro. Projektet har beviljats statsstöd. Nämnden beslutar bidragets andel senare.

Landsbygdsnämnden beslutar möjligtvis att begära arrendeanbud på fyraåriga arrendeavtal i Pernå och Antby och vid behov förlänga arrendeavtalen i Strömfors och Sockenängarna i Pernå om försäljningen inte blir av före odlingssäsongen börjar.

Nämnden behandlar också en fullmäktigemotion som gäller bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken.

Landsbygdsnämndens föredragningslista 20.2.2020.