Vindkraftsprojektet i Tetom avslutas på begäran av projektföretaget 

Lovisa stad har fått av projektföretaget Ilmatar Energy Oy en begäran om att avbryta vindkraftverksprojektet. Bakom beslutet om avbrott ligger upphörandet av arrendeavtalet mellan projektföretaget och markägaren. Markägaren har sagt upp arrendeavtalet för projektområdet.

Generalplanläggningsprocessen kan avbrytas med nämndens beslut. I och med beslutet om avbrott avbryts även planförslagets officiella framläggande. De som fått begäran om utlåtande informeras även om ärendet. I Lovisa beslutar stadsfullmäktige om anhängiggörande och godkännande av generalplanläggning, så avbrytamslutandet av planläggningen fortsätter från nämnden vidare till stadsfullmäktige för beslutsfattande. Efter stadsfullmäktiges beslut kungörs planläggningen vara avslutad. 

Lovisa stad
Centralen för näringsliv- och infrastruktur