Inneluften i Harjurinteen koulu – det här vet vi nu

Problemen med inneluften i Harjurinteen koulu har sedan hösten 2017 undersökts med hjälp av flera metoder. Undersökningarna och reparationerna fortsätter på vårvintern 2018.

Flera elever och medlemmar i personalen i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio i centrum av Lovisa uppvisar symptom som tyder på problem med skolans inneluft.

Symptomen förekommer delvis i den gamla, delvis i den nyare delen av fastigheten. Lovisa stad har låtit undersöka skolans konstruktioner och ventilationssystem med olika metoder.

Preliminära resultat från symptomförfrågan

Staden lät under jullovet 2017–2018 göra en förfrågan till elevernas vårdnadshavare om eventuella symptom och problem med elevernas hälsa. Eftersom svarsprocenten var låg är resultaten riktgivande.

Enligt Tuula Putus, professor i arbetshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet, tyder resultaten på att lokalerna där barnen i lågstadieåldern vistas har betydande problem med inneluften. Eleverna lider av symptom i andningsorganen, ögon- och hudsymptom, trötthet, huvudvärk och olika infektioner. Symptomen passar enligt Putus in på hälsoproblem som orsakas av avloppsgaser och mikrobers ytstrukturer.

Eleverna i högstadieåldern upplever att särskilt skolans äldre del har dålig luft och obekväma värmeförhållanden. Det kan tyda på att damm- och mikrobproblem. I gymnasieelevernas svar kom det fram att de lider av infektionssjukdomar oftare än vanligt och mängden allmänna symptom har ökat under hösten.

På basis av resultaten rekommenderar Putus att skolans lokaler och ventilation undersöks noggrannare, att elevernas hälsotillstånd följs upp och att städningen och temperaturförhållandena förbättras.

Centrala resultat och slutsatser av Tuula Putus symptomförfrågan (PDF, på finska)

Undersökningarna i Harjurinteen koulus äldre del fortsätter under vårvintern 2018.

Nya delen undersökts med flera metoder

I den nyare delen av Harjurinteen koulu har det tagits prover på ytdamm och genomförts fuktighetsmätningar. Byggnadens kontruktioner har undersökts visuellt i den utsträckning det är möjligt.

Till exempel yttertaket och kontruktionsfogarna, det vill säga dörrar, fönster och fogar mellan den äldre och den nyare byggnaden har granskats. Ytfuktigheten i golvkonstruktionerna har kartlagts omfattande och dessutom har man mätt fuktigheten mellan plastmattan och betongkonstruktionen på några ställen. Innertaket och hålplattorna har inte kunnat undersökas grundligt tills vidare, eftersom det kräver att konstruktionerna rivs.

I undersökningarna av den nyare byggnadens konstruktioner har man hittat bland annat lokala luftläckor och brister i tätheten samt fukt i håligheterna i hålplattorna i golvet. Noggrannare observationer hittas i den framställning som gruppchef Tapani Moilanen från Sitowise Oy, som har låtit göra undersökningarna har gjort (PDF, på finska).

Inga alarmerande fynd i dammproven i nya delen

Den 23.11.2017 togs prover av ytdammet i skolans nyare del. Proverna är tagna enligt förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen. Enligt Tapani Moilanen hittades inget alarmerande i dem.

I ett prov (lokal 239) noterades en enskild samling Aspergillius Restricti, som hör till arter som kan indikera på fuktskada. Enligt förordningen för sanitära förhållanden är det här normalt. I lokal 204 togs tre prover, varav två var icke-toxiska och ett mycket toxiskt, det sistnämna från övre kanten på en väggtavla.

Den nyare delen av skolcentret blev färdigt 2014.

Reparationen av ventilationen på slutrakan

Inneluften i den nyare delen av skolan försöker förbättras genom att reparera och justera den maskinella ventilationen. Skolan har ett ventilationssystem som har gått att justera individuellt för varje lokal. Systemet har inte fungerat som det borde och därför modifieras ventilationen till ett mer traditionellt system som omfattar hela den nya delen av skolan. Reparationerna påbörjades i december 2017 och de fortsätter. Inneluften har undersökts bland annat genom att mäta skillnader i lufttryck.

Arbetet har tagit längre än entreprenörens bedömningar och är en mer komplicerad helhet än väntat. På grund av det här har tidtabellen förlängts, vilket av förståeliga skäl gör situationen frustrerande för dem som använder byggnaden.

När arbetet framskrider är användarresponsen om till exempel temperatur och ventilationen väldigt viktig. En av orsakerna till symptomen misstänks vara mycket torr inneluft, som framhävs vintertid i en byggnad med effektiv ventilation.

Lovisa stads utbildning strävar genom specialarrangemang efter att garantera så friska arbetslokaler som möjligt för de elever och medlemmar i personalen som uppvisar symptom. Hittills har det inte funnits behov av att flytta hela klasser.

Advokat stöder i förhandlingar med byggaren

Byggföretaget Skanska Oy som byggde den nyare delen av Harjurinteen koulu år 2014 har deltagit i undersökningar av byggnadens konstruktioner. Förhandlingar mellan Lovisa stad och Skanska om fortsättningen är på hälft och staden kommer att anlita en utomstående advokat för att bevaka sina intressen.