Medborgarinstituten och planläggningsfrågor i fullmäktige 17.4

Stadsfullmäktige i Lovisa möts onsdagen den 17.4 klockan 18.00 i Harjurinteen koulus matsal, Bangatan 1, dörr A. Följ med mötet via direktsänd video!

Följ med mötets gång i möteslokalens publiksektion eller via direktsänd video på Lovisa stads webbplats.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 17.4.2019

Ett institut starkare än två

Stadsfullmäktige besluter bland annat om att sammanslå de två medborgarinstitutens förvaltning och bilda ett institut från och med början av 2020. Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut har samarbetat länge och sedan mars 2018 har de en gemensam rektor. Kontraktskommunerna Pyttis och Lappträsk understöder en fusion.

En sammanslagning av instituten skulle ha flera positiva följder. De resurser som har använts för överlappande funktioner och lönekostnader frigörs för utvecklingsarbete, verksamhetens kontinuitet är säkrare och kommunikationen smidigare. Kurser på finska och svenska erbjuds enligt befolkningens språkfördelning med en marginal på 10 procent.

Planändringar aktuella på Drottningstranden

Stadsfullmäktige tar också ställning till om en ändring av den så kallade LOTES-delgeneralplanen på det kommande bostadsmässområdet ska anhängiggöras.

En detaljplan för bostadsmässområdet 2023, det vill säga Drottningstranden, är under arbete. Under arbetets gång har man lagt märke till att den delgeneralplan som är i kraft på området behöver förändringar.

Beteckningen på ett område som har reserverats för kommersiell verksamhet i den norra delen av bostadsmässområdet är föråldrad och Skärgårdsvägen som går rätt genom mässområdet behöver en ny linjedragning. Ett område som nu har är märkt som småbåtshamn kan behöva en ny beteckning ifall området i framtiden får till exempel flytande bostäder och rekreationstjänster. Dessutom är ett närrekreationsområde med skyddsvärden enligt beredningstexten större än nödvändigt.