Ett nytt biblioteks- och kulturhus i Lovisa – hur framskrider projektet?

Evenemanget Rum för kultur 15.3.2024 satte liv och rörelse i Lovisabornas sinnen och handlingar. Viljan att få en ny biblioteks- och kulturlokal i staden är nu verkligt stark. Hur framskrider ärendet?

Hanna Lindroos och Jaana Laaksonen

För närvarande pågår en deltagande kartläggning av bibliotekets service- och lokalbehov som finansieras av Regionförvaltningsverket och leds av projektplaneraren Jaana Laaksonen.

– Jag har redan gjort omfattande bakgrundsundersökningar och granskat olika redan förverkligade projekt, bästa praxis. Dessutom har jag bekantat mig med motsvarande planeringsprojekt och avhandlingsforskningar inom den offentliga sektorn, berättar Jaana Laaksonen.

Laaksonen har granskat på plats ett tiotal nyligen byggda eller renoverade bibliotek där invånarna delaktiggjordes i planeringsskedet.

– Samtidigt har jag kunnat intervjua bibliotekens personal, kartlägga planeringsprocesser och samla in nyttig information om hur invånarnas delaktighet har lyckats.

Kundförståelse är en viktig del av arbetet

Kundförståelsen är en viktig del av det pågående utredningsarbetet. Den förverkligas i olika möten och via intervjuer, webbenkäter samt fysiska enkäter, till exempel i biblioteken. Det centrala målet är tillgänglighet eftersom det fortfarande finns många människor som inte använder digitala tjänster.

– Verkstäder som är avsedda för invånare och föreningar ordnas i stor omfattning i Lovisa under hösten, säger Jaana Laaksonen.

Utredningsarbetet framskrider

Kartläggningsarbetets webbplats är under arbete. På webbplatsen kommer det att samlas information om material som samlats in under projektet, de verkstäder som hållits och deras resultat.

Webbplatsen kan också användas för att genomföra enkäter och göra invånare delaktiga i projektet.

– Barn och ungdomar kommer vi att nå genom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och ungdomstjänsterna. Vi kommer att konsultera äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning i samarbete med välfärdskoordinatorn.

Laaksonen betonar att det är viktigt att få bibliotekstjänsternas slutanvändare med i att utveckla lokalerna.

– På så sätt får den arbetsgrupp som ansvarar för planeringen av biblioteket all nyttig information om service- och lokalbehoven. Materialet kan sedan utnyttjas också som stöd för det kommunala beslutfattandet.

Varför inte?

Jaana Laaksonen berättar att hon också tänker lyssna på dem som inte i nuläget använder bibliotekets tjänster. Hon vill utreda orsakerna till situationen och hur man skulle få de här människorna att använda bibliotekets tjänster i fortsättningen. Kanske vet inte alla hur mångsidig service biblioteket nuförtiden erbjuder.

– Det var intressant att höra att när Karis fick sitt nya bibliotek i anslutning till kulturhuset, så ökade antalet utlåningar markant, berättar Jaana Laaksonen.

Beslutsfattarna med

Lovisaborna har förtjänat sin nya biblioteks- och kulturlokal – på samma sätt som bibliotekets personal har förtjänat ordentliga arbetslokaler. Det håller Jaana Laaksonen och bibliotekschefen Hanna Lindroos med om.

Men hur klarar man av att förverkliga det nya biblioteks- och kulturhuset?

– Lovisa har preliminärt reserverat 5 miljoner euro för ett nytt bibliotek men staden kan inte ensam finansiera det nya biblioteks- och kulturhuset. Därför försöker vi få tilläggsfinansiering från andra källor: fonder, staten, företag och andra privata finansiärer, påminner Hanna Lindroos.

Vid utredningen av finansieringsalternativen skisseras olika verksamhetsmodeller för hur biblioteks- och kulturhuset skulle fungera bäst.

– Det är fråga om en stor ansträngning som ingen klarar av att sköta vid sidan av sitt eget arbete, utan det behövs någon bara för att leda den.

För detta utredningsarbete ansöker staden för närvarande om finansiering hos Nylands förbund.

Både Jaana Laaksonen och Hanna Lindroos anser att det är viktigt att inte bara invånarna utan också de politiska beslutfattarna hålls uppdaterade om planerna från början och att de deltar i främjandet av projektet.

– Det kräver aktiv och transparent kommunikation. I sista hand är det förtroendevalda som fattar beslut om projektets genomförande.

Meddelandet om tillställningen Rum för kultur 15.3.2024: Hoppfullt blickande mot kulturens framtid