Lovisa stad förlänger de kommunspecifika coronarestriktionerna till 31.1.2021

covid-19

Lovisa stads pandemistyrgrupp har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och ‑rekommendationerna till 31.1.2021, dock med några ändringar.

Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta utomhus och nya turer kan beviljas med beaktande av Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om att det ska vara möjligt för dem som deltar eller följer med barnet att undvika närkontakt med varandra.

Distansundervisningen i gymnasierna i Lovisa fortsätter ända till 31.1.2021. För vissa grupper kan distansundervisningen lättas, vilket man kommer överens om separat med skolan. Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande som närundervisning.

Också Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus under tiden 30.11.2020–31.1.2021. Helt nödvändiga sammankomster med högst 10 personer kan dock ordnas förutsatt att säkerheten kan garanteras enligt de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd utfärdade på hösten utfärdade på hösten. Med nödvändiga sammankomster avses till exempel företags och föreningars lagstadgade och stadgeenliga möten.

Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbplats aktuellt om coronaviruset covid-19