Lovisaborna intresserade av att delta i utvecklingen av Östra stranden

Genom en webbundersökning utredde Lovisa invånarnas och beslutsfattarnas åsikter om planeringen av ett nytt bostadsområde. Östra stranden kommer att bli ett mångsidigt område för boende och service. Det ska också finnas ett utbud av tomter med havsstrand. För att utveckla området utarbetade staden i samarbete med Ramboll Finland Oy tre alternativa planer som man kunde ge sina synpunkter på i enkäten. Det kom sammanlagt 104 svar.

Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari är glad över det stora intresset att besvara frågorna och över alla kommentarer som kom in och som utgör ett stöd för planeringen. I dagens planering är det viktigt att kommuninvånarna får delta.

Det begärdes åsikter om exempelvis hurudan verksamhet som lämpar sig bäst för områdets norra del. Alternativen var daghem/servicehus, offentlig byggnad eller affärer samt service. Flest röster fick placering av en offentlig byggnad på området. Behovet av en simhall och en ny idrottshall ansågs vara speciellt viktigt.

I enkäten bedömdes också hurudana hustyper som passar på området. I den mellersta delen fick tomter för gruppbyggande och små flervåningshus i trä nästan lika mycket understöd. I den norra delen ansågs terrasshus vara bäst för att bevara utsikten mot havet.

I flera svar bedömdes att terrasshus passar bäst med tanke på Lovisas image samt naturen längst inne i viken. De svarande föreställde sig att den typen av bostäder bäst kommer att hitta köpare. De är vackra, passar in i omgivningen och är trevliga att bo i, beskriver en av de svarande sitt val.

När det gäller strandens funktioner vann en ekologisk stadspark nätt och jämnt över en byggd stadspark. De som föredrog en byggd stadspark framhöll exempelvis betydelsen av idrottsplatser. Fördelarna med en ekologisk park ansågs vara att naturens mångfald kan bevaras och att det här alternativet motsvarar stadens image. I en del av svaren ville man bevara området Gröna Udden som grönområde och en del ansåg att det borde tas i bruk för bostäder.

─ Ett högklassigt havsnära bostadsområde i centrum kunde höja hela stadens image och utveckla Märlax så att de som bor där ska kunna nå rekreationsområdena vid havsstranden och så att servicen i området förbättras, konstaterar stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wiren.

Läs en mera omfattande sammanställning av enkätsvaren www.loviisa.fi/ostrastranden