Restriktionerna för sammankomster lättas upp tisdag 8.2.2022 – tillställningar inomhus för högst 500 personer möjliga då högst 50 procent av lokalens maximala kapacitet används

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut med vilket restriktionerna för sammankomster lättas upp inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också omfattar Lovisa. Från och med tisdag 8.2 får man ordna offentliga tillställningar för högst 500 personer inomhus. Vid tillställningar för 51–500 personer kan man ta in högst hälften av det maximala antalet personer som får vistas samtidigt i lokalen i fråga.

Enligt det nya beslutet kan man ordna sammankomster för 51–500 personer inomhus om antalet deltagare uppgår till högst 50 procent av lokalens maximala personantal. Offentliga tillställningar för högst 50 personer kan ordnas utan att antalet deltagare i förhållande till lokalens kapacitet begränsas. I och med det nya beslutet behöver publiken inte längre ha sittplatser vid tillställningarna.

Beslutet gäller för närvarande fram till 22.2.2022, men restriktionen kan lindras genom ett nytt beslut som fattas på basis av sakkunnigprövning redan före det, om epidemiläget utvecklas i positiv riktning.

Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokalerna

Inom hela Södra Finland gäller fortfarande det beslut av regionförvaltningsverket som i stor utsträckning förpliktar de aktörer som ansvarar för användningen av olika lokaler att förbygga smittrisk som orsakas av närkontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut om att förlänga denna förpliktelse inom Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Beslutet gäller 8–22.2.2022.

I och med föreläggandet är ingen verksamhet förbjuden i lokalerna, och man kräver inte heller särskilda säkerhetsavstånd, utan syftet med föreläggandet är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv med vilka åtgärder smittrisken kan förebyggas; det kan till exempel vara fråga om att placera kundplatserna på ett klart avstånd från varandra, effektivera ventilationen eller införa turer för besökare. Föreläggandet gäller till exempel motionslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende på personantalet. Närmare information om beslutets innehåll finns på regionförvaltningsverkets webbplats på sidan Vanliga frågor om coronaviruset.

Inom hela Finland gäller dessutom fram till 30.6.2022 de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar vilkas syfte är att förbättra hälsosäkerheten. Enligt kraven ska bland annat kundernas vistelse ordnas med så stora avstånd som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om god hygienpraxis. Närmare information om de allmänna hygienkraven finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande 7.2.2022 (på finska).

Mer information på Lovisa social- och hälsovårds webbplats.