Stadsfullmäktige 20.10.2021 bordlade beslutet om inkomstskattesatsen för 2022

Fullmäktige godkände enhälligt SFP:s fullmäktigegrupps förslag om att bordlägga ärendet så att fullmäktigeledamöterna hinner få mera information om stadens ekonomi innan de fattar beslut i ärendet. Till följd av beslutet tidigareläggs stadsfullmäktiges följande sammanträde till 16.11.2021.