Stadsstyrelsen behandlar borgen för lån för Lovisa å:s rensningssammanslutning, skol- och daghemsnätet och val av Lovisa medborgarinstitutets direktion

Lovisa stadsstyrelse sammanträder på måndag 27.1.2020. Styrelsen behandlar bland annat tidtabellen för processen gällande skol- och daghemsnätet.

Stadsstyrelsen tar också ställning till Lovisa å:s rensningssammanslutnings ansökan om att Lovisa stad går i borgen för ett kortfristigt banklån på 100 000 euro. Behovet av banklån är aktuellt eftersom statens beviljade stöd, 50 procent av projektets totala kostnader, betalas i efterskott och endast mot betalade fakturor. Därmed är rensningssammanslutningen tvungen att lyfta lån för att täcka utgifterna.

Projektets totala kostnader uppgår till 718 400 euro. Lovisa å:s rensningssammanslutning har ingen egendom eller sådana egna medel som kunde användas som garanti för lånet eller som motsäkerhet. För närvarande har Lovisa å:s rensningssammanslutning ett banklån på 19 000 euro för vilken man gått i personliga borgen. Utöver detta har markägarna betalat projektspecifika ritningskostnader för cirka 30 000 euro.

Stadsfullmäktige beslutar om borgen.

Stadsstyrelsen kommer att föreslå stadsfullmäktige att den väljer för den resterande valperioden som slutar 31.5.2021 sju ledamöter jämte personliga ersättare till direktionen för Lovisa medborgarinstitut samt utser bland dem som valts till ordinarie ledamöter en ordförande för direktionen.

Stadstyrelsens föredragningslista 27.1.2020

Meddelande om tidtabellen för åtgärder av skol- och daghemsnätet.