Svar på frågor om coronavirussituationen har lagts till Covid19-sidorna på stadens webbplats

covid-19

Liksom resten av Nyland är Lovisa trots det höga incidenstalet fortfarande i upptrappningsskedet. Detta beror på att det finns andra mätare som relaterar till kriterierna för upptrappningsskedet.

– Den överlägset största andelen smittfall som har uppdagats under den senaste dryga veckan kommer från en privat tillställning i Lovisa som man rapporterat om tidigare (21.10.2020), berättar Lovisa stads grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Deltagarna i evenemanget har spårats och de som gett ett positivt coronavirussvar har isolerats.

– Det finns ingen anledning till stor oro, för även om smittsituationen i staden är allvarlig, har lokala yrkesutbildade personer och myndigheter en god chans att lugna koronavirussituationen i staden, påpekar Schröder.

Hon berättar att hon förstår att man upplever situationen vara oroväckande och att man vill ha mer information. Sålunda har man på Lovisa stads webbplats samlat svar på frågor som gäller coronavirussituationen. Schröder betonar att det inte är ändamålsenligt att de yrkesutbildade personerna inom sjukvården nu använder sin arbetstid för att svara på enskilda oroade kommuninvånares frågor.

– Arbetsinsatsen för de yrkesutbildade personerna och tjänsteinnehavarna i Lovisa stad måste fokuseras på att hantera coronavirussituationen. De gör sitt bästa i en situation där de bekämpar en aldrig förut skådad sjukdomsepidemi, samtidigt som de försöker svara på de ekonomiska besparingar som fastställts av stadsfullmäktige, bland annat i form av permitteringar, konstaterar Schröder.

– Var och en kommuninvånare kan nu bidra att säkerställa hälsovårdens bärförmåga genom att följa de anvisningar, rekommendationer och begränsningar som de får, fortsätter Schröder.

Det finns aktuell information om coronavirussituationen på stadens webbplats. Länken till webbsidan.

På webbsidan finns även ett Frågor och svar-avsnitt om coronavirussituationen i Lovisa. Nedan följer några exempel:

I vilket skede är vi i Lovisa?

Lovisa är fortfarande i epidemins upptrappningsskede, även om den regionala incidensen redan överstiger nivån för spridningsskedet. Det att man bestämmer att man övergått till spridningsskedet kräver också att andra kriterier uppfylls än enbart att den regionala förekomsten av infektionsfall ökar.

I Lovisa följer man därför fortfarande strategin för upptrappningsskedet i att ge rekommendationer och begränsningar. Hela Nyland närmar sig dock redan övergången till spridningsskedet. Således kan situationen också i Lovisa förändras snabbt och vid behov övergår vi till att följa strategin för spridningsskedet.

Vem ansvarar för att ge rekommendationer och begränsningar?

Lovisa stad följer Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag. Den nuvarande coronavirussituationen i Lovisa stad har behandlats grundligt av koordineringsgruppen. Enligt de yrkesutbildade personerna i koordineringsgruppen är de rekommendationer och begränsningar som Lovisa stad ger tillräckliga i detta skede. Lokalt ges rekommendationer och begränsningar av grundtrygghetscentralen i Lovisa stads pandemistyrgrupp och stadens ledningsgrupp, där stadens alla centraler är representerade.

Vilka rekommendationer och begränsningar gäller i Lovisa?

De rekommendationer och begränsningar som Lovisa stad gett har samlats på Lovisa stads webbplats. Det har också gjorts mediemeddelanden om rekommendationerna och begränsningarna och information har också delats på de sociala medierna.

Länken till webbsidan.

Varför meddelar man inte alltid om fortsatt spridning?

Antalet möjliga fortsatta spridningar i varje enskild massexponering är inte längre en särskilt relevant fråga vad gäller kommunikationen i detta skede av epidemin. Faktum är att det finns så många sjukdomsfall i Nyland och även i Lovisa att smittrisken är ökad för alla kommuninvånare och att man kan få smittan var som helst. Kommuninvånaren kan minska risken att smittas genom att använda ansiktsskydd, sörja för god hand- och hosthygien, iaktta säkerhetsavstånd och följa andra anvisningar, rekommendationer och begränsningar som har getts. Kommuninvånaren kan inte längre förhindra smittan bara genom att undvika växelverkan med till exempel eleverna från en viss skola eller genom att känna till exempel till ett område i Lovisa där fler antal smittor har konstaterats än det genomsnittliga.