Valkom daghem föreslås flytta till ersättande lokaler

Valkon päiväkoti

I en undersökning av byggnadens skick som gjorts i Valkom daghem har det uppkommit allt mer omfattande behov av tätning och reparation. På basen av undersökningen och miljöhälsovårdens utlåtande föreslår lokalservicen att daghemmet på längre sikt flyttar till ersättande lokaler eller nya lokaler. Nämnden för fostran och bildning behandlar ersättande lokaler i samband med budgetberedningen 28.9.2022. Man strävar efter att innefatta de ersättande lokalerna i budgeten som stadsfullmäktige behandlar i december.

Under hälsoinspektörens rutininspektion vintern 2021 konstaterades det unken lukt och ytligt fukt i ett toalettrum på Valkom daghem. Under slutet av 2021 började man renovera lokalerna. Med anledning av ett läckage från en takbrunn under vintern 2022 var man tvungen att ytterligare öppna konstruktionerna i toaletten och under våren 2022 gjorde man nya inneluftsmätningar och en konstruktionsteknisk bedömning av byggnadens skick. I rapporten rekommenderades en mer detaljerad undersökning av skicket. Undersökningarna som innefattade öppnande av konstruktioner genomfördes i juli då daghemmet hade semesterstängt och undersökningen färdigställdes i slutet av augusti. Undersökningsberättelsen som miljöhälsovården lämnade in 8.9 baserar sig på undersökningen av byggnadens skick och på tidigare gjorda undersökningar.

– Stommarna för de bärande väggarna går i byggnaden under golvbetongplattan och enligt undersökningen är minimikravet att man skulle avlägsna av dem eller täta dem, konstaterar Ulf Blomberg, projektledningschef vid centralen för näringsliv och infrastruktur.

– Då det rör sig om en byggnad som uppvisar ett flertal symptom är det i ljuset av den nya information som undersökningen av byggnadens skick medfört förnuftigast att på längre sikt sträva efter att sluta använda byggnaden, fortsätter Blomberg.

– Anskaffningen av lämpliga ersättande lokaler räcker från sex månader uppåt. På kort sikt är planen att skapa ett övertryck i byggnaden med hjälp av ventilation så att man minimerar luftläckagen inåt, berättar Blomberg.

Nämnden för fostran och bildning behandlar ersättande lokaler i samband med budgetberedningen 28.9.2022. Man strävar efter att innefatta de ersättande lokalerna i budgeten som stadsfullmäktige behandlar i december.

Vårdnadshavarna till barnen på Valkom daghem har meddelats om ärendet.

Du hittar undersökningen av byggnadens skick och de tidigare rapporterna här.