Valkon koulu repareras under sommaren

Valkon koulun rakennukset

Staden utför reparationsarbeten i Valkon koulu under sommaren. Skolans källarlokaler tas permanent ur bruk.

En konditionsgranskning utfördes i april i skolfastighetens källarvåning på grund av luktolägenheter. Enligt rapporten om konditionsgranskningen upptäcktes en fukt- och mikrobskada i källarlokalerna. Orenheterna i källarlokalerna kan tränga in i lokalerna ovan och förorsaka en unken lukt i lokalerna.

Den sakkunniga som utförde konditionsgranskningen har gett ett förlag till reparationsarbeten i källarvåningens mellanbjälklager. Under de reparationsarbeten som utförs under sommaren 2020 tas källaren ur bruk. Källaren delas in i avdelningar och det skapas ett undertryck så att luften inte tränger in i skollokalerna från källaren. Skolans toaletter har tidigare funnits i källaren. Nya toalettutrymmen byggs på första och andra våningen. I undervisningslokalerna byggs luftintag och luftutsug. Lokalerna städas noggrant efter att reparationerna blivit färdiga.

Reparationsarbetena blir färdiga före början av höstterminen. I fortsättningen följer man upp hur reparationsåtgärderna har lyckats.

Rapport om konditionsutredningen av Polygon Finland Oy (länk till webbplatsen): https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/stadens-egna-byggnader/inomhusluft/valkon-koulu/

Mer information: lokalchef Antti Kinnunen, tfn 0440 555 412, antti.kinnunen@loviisa.fi