Villekulla daghems verksamhet på väg att flyttas till ersättande lokaler

Villekulla daghem

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar på sitt sammanträde måndag 7.6.2021 lokalarrangemangen för centrumdaghemmet Villekulla daghem. Det föreslås att man inte går in för att reparera fastigheten för Villekulla daghem på grund av höga kostnader och byggnadens funktionella brister. Det föreslås att verksamheten förflyttas till tillfälliga ersättande lokaler intill Generalshagens skola hösten 2021.

Villekulla daghem har lidit av dålig inneluft. Byggnadens skick har undersökts 2020 och 2021. I en konstruktionsteknisk konditionsundersökning av byggnaden uppdagades skador av olika grad i bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner och också annat som behöver iståndsättas och förnyas. Kostnaderna för de reparationer som krävs beräknas uppgå till 635 000 euro, vilket innebär ett kvadratmeterpris på 1 480 euro. Reparationsprojektet skulle ta cirka ett år att genomföra.

Stadens lokalservice och småbarnspedagogik har sett över alternativen till ersättande lokaler för hela daghemmet. Det enda alternativet är att utnyttja egna ersättande lokaler det vill säga de baracker som staden äger. Det har hittats en plats för barackerna i centrum med relativt god tillgänglighet med tanke på familjerna som bor i centrum. Platsen är också tillräckligt stor för daghemsverksamhet. Området ligger bredvid Generalshagens skola, vid Drottninggatan.

Om stadsstyrelsen godkänner arrangemangen 7.6.2021 börjar arbetet med att flytta och iståndsätta barackerna omedelbart. Enligt lokalservicens uppskattning är barackerna klara att användas 1.10.2021. För grundläggningen av barackerna behövs ett tilläggsanslag på 180 000 euro, vilket stadsfullmäktige slutgiltigt fattar beslut om.

En av grupperna på Villekulla daghem, Råddjuren, flyttade i början av 2021 till barackerna på Gamla Strand, vilka fungerar som tillfälliga lokaler. Gruppen är i behov av ersättande lokaler i cirka två månader under den tid då barackerna flyttas, installeras och renoveras. Det har hittats lokaler för Råddjuren i stadens baracker på adressen Mästarvägen 4. Lokalerna ställs i ordning för gruppen under sommaren, och verksamheten på Mästarvägen kan inledas 9.8.2021.

Enligt det förslag som lagts fram för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige ska byggnaden Villekulla, och samtidigt också byggnaden Muminhuset som står på samma tomt, säljas. Det förslås också att stadsfullmäktige inleder projektplaneringen för ett nytt daghem 2022.

Ärendet på stadsstyrelsens föredragningslista 7.6.2021

Konditionsundersökningsrapporterna för Villekulla daghem finns på stadens webbsida för inomhusluftsärenden