Lovisa stads verksamhet under nedstängningen 8–28.3.2021

koronavirus coronavirus

Finlands regering berättade 25.2.2021 om de åtgärder med vilka man försöker förhindra att coronavirussituationen förvärras. Regeringen har skapat en modell för begränsningsåtgärder med tre nivåer. Finland har övergått till nivå två, och regeringen uppmanar nu kommunerna i Nyland att ta i bruk de allra strängaste åtgärderna som gäller i epidemins samhällsspridningsfas.

I Lovisa stad är största delen av de strängaste åtgärderna redan i bruk. Exempel på dessa är rekommendationen om att bära munskydd och rekommendationen om distansarbete, avbrytandet av hobbyverksamheten för vuxna och begräsningarna i användningen av offentliga lokaler.

I staden iakttas Regionförvaltningsverket i Södra Finlands föreläggande om att begränsa sammankomster med över sex personer och undvika privata tillställningar. Regionförvaltningsverket tillåter sammankomster med sex personer enbart om de är absolut nödvändiga, i övrigt rekommenderar regionförvaltningsverket eftertryckligt att alla fysiska sammankomster undviks. Det rekommenderas att möten ordnas på distans alltid när det är möjligt. Föreläggandet är i kraft till 14.4.2021.

Nya begränsningar i Lovisa stad under nedstängningen

Under den nedstängning på tre veckor som regeringen föreslår (8–28.3.2021) övergår grundskolans årskurs 7–9 och gymnasierna till distansundervisning. Det föreslås att övrig verksamhet i läsårsplanen som anknyter till skolarbetet eller som kompletterar skolarbetet, såsom praktisk arbetslivsorientering, genomförs först efter nedstängningen.

Hobbyverksamheten inomhus och utomhus för barn och unga i samma ålder (födda 2007 eller tidigare) avbryts 8–28.3.2021. Hobbyverksamheten för barn i årskurs 1–6 (födda 2008 eller senare) och yngre barn fortsätter, men ska genomföras utan närkontakt.

Lovisa stad stänger i enlighet med regeringens riktlinjer också kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteket och museet 8.3.2021. Lovinfo betjänar dock sina kunder per telefon och e-post under nedstängningen. Under nedstängningen 8–28.3 är det möjligt att avhämta reservationer och återlämna material till bibliotekets servicepunkter. Det är inte möjligt att annars röra sig i bibliotekets utrymmen. Ombudsposten i Pernå och Tessjö betjänar kunder som vanligt.

Konsekvenser för lokala företag och andra privata aktörer

De nya begränsningarna kommer också att påverka verksamheten för lokala företag och andra privata aktörer. Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktigar den som ordnar verksamhet att se till att kunderna har möjlighet att rengöra händerna. Utöver detta ska kunderna ges instruktioner om hur man ska hålla ett tillräckligt avstånd och god handhygien samt om övriga begränsningar. Aktören ska också se till att lokalerna och ytorna rengörs på ett effektivt sätt.

Lovisa stad påminner att Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att begränsa närkontakterna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets gäller i Lovisa till 14.4.2021. Enligt beslutet ska aktörerna säkerställa att nära kontakter mellan personer de facto kan undvikas i dylika lokaler. Beslutet gäller följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga organ.

Beslutet gäller lokaler inomhus som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare. Beslutet gäller också avgränsade platser utomhus som används av fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt.

Enligt regionförvaltningsverket ska användningen av lokalerna och utomhusplatserna ordnas så att nära kontakter mellan kunder, dem som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvikas. Aktörerna kan fullgöra sina skyldigheter genom att begränsa antalet kunder, genom arrangemang för kundplatser eller lokaler eller på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. Närkontakt innebär fysisk kontakt eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma rum på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter.

Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de förhindrar nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan själva fastställa metoderna för att förhindra närkontakter. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan lokalerna inte användas.

Beslutet tillämpas inte på verksamhetsställen inom social- och hälsovården, läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogiken, professionell idrott och verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte heller restauranger – statsrådet beslutar om begränsningen av restaurangernas verksamhet. Riksdagen godkände 8.3.2021 ändringen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Genom ändringen stängs restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen för kunder temporärt i tre veckor 9–28.3.2021. Enbart försäljning av mat för avhämtning tillåts.

Lokaler stängs inom hela Nyland 8–28.3.2021

I och med de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar har kommunen på grund av den förvärrade coronaviruspandemin möjlighet att också stänga lokaler som förvaltas av privata aktörer. Om föreläggandet gäller flera kommuner är det regionförvaltningsverket som utfärdar det.

Regionförvaltningsverket har bestämt att lokaler ska stängas inom hela området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om att stänga lokaler utvidgas till att omfatta alla kommuner i Nyland. I Lovisa berör bestämmelsen följande lokaler för aktörer såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn:

 • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är dock möjligt att använda inomhuslokaler om det i dem samtidigt vistas högst tio kunder eller deltagare. Motsvarande övre antal för kunder utomhus är femtio. Lokalerna måste stängas om aktören inte avgränsar lokalanvändningen till högst de ovan nämnda personantalen. I användningen av lokalerna ska man alltid iaktta de nya förpliktelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar vad gäller hälsosäkra arrangemang och anvisning av kunderna. Lokalen kan inte användas om det inte är möjligt att sörja för hälsosäkerheten.

Dessutom kan lokaler som annars bestämts att ska stängas användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre. Beslutet om att stänga lokaler omfattar inte professionell idrott eller verksamhet som hör till familjeliv.

Andra rekommendationer

Lovisa stad uppmuntrar alla dem som deltar i studentexamen att försätta sig i frivillig karantän i 14 dygn innan examen börjar. På detta sätt kan vi bäst säkerställa ett tryggt deltagande i studentexamen.

Andra meddelanden kring ämnet

Nya coronavirusepidemirelaterade bestämmelser som träder i kraft 8.3.2021 för kommuner och kommuninvånare

Lovinfo betjänar per telefon och e-post under nedstängningen

Under nedstängningen 8–28.3 kan reservationer avhämtas från biblioteken i Lovisa

Förändringar i bussturer under skolornas distansundervisning

(Meddelandet uppdaterat 15.3.2021 kl. 8.50)