Ökade samfundsskatteintäkter och tomtförsäljning bidrog till ett överskott på 3,3 miljoner euro i bokslutet för 2022

Fredrik Böhme, Jan D. Oker-Blom, Arja Isotalo

Lovisa stad lyckades öka sitt budgeterade överskott på 100 000 euro för 2022 till ett överskott på 3,3 miljoner euro. Största orsaken till detta var att samfundsskatteintäkterna ökade med cirka 4,3 miljoner euro jämfört med det budgeterade. Intäkterna från tomtförsäljningen uppgick till 3,0 miljoner euro. Inom social- och hälsotjänsterna överskreds de budgeterade kostnaderna med 3,0 miljoner euro.

– Stadens resultat uppvisar ett överskott redan tredje året i rad, och resultatet var också bättre än vi budgeterat. Med detta resultat hade vi uppnått balans även utan att sälja stadens sommarstugetomter. Stadens operativa verksamhet är nu i balans, konstaterar Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Grundtrygghetscentralens kostnader ingår i stadens bokslut för sista gången, eftersom social- och hälsotjänsterna överfördes till Östra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Grundtrygghetscentralens utgifter överskred det budgeterade med 3,0 miljoner euro. Orsaken till detta var en avsättning för eventuella rättegångskostnader på grund av Apotti, täckande av HUS underskott samt överskridningar av kostnaderna för specialiserad sjukvård. De övriga centralernas kostnader hölls inom budgeten.

Kommunalskatteintäkterna fortfarande på god nivå

Samfundsskatteintäkterna var 0,2 miljoner euro högre än budgeterat, och statsandelarna överskred budgeten med cirka en miljon euro.

– Kommunalskatteintäkterna minskade inte trots de utmanande tiderna. Vi kan dock förvänta oss en allmän försämring av köpkraften på grund av den ekonomiska osäkerhet som orsakats av Rysslands anfallskrig, säger Jan D. Oker-Blom.

De största investeringarna 2022 gällde byggandet av infrastruktur för det nya bostadsområdet på Drottningstranden. För investeringarna på bostadsmässområdet användes 5,0 miljoner euro.

– Arbetet på Drottningstranden framskred glädjande väl 2022 trots de utmanande tiderna och omständigheterna – ett särskilt tack för detta till stadens byggnadstillsyn och infrastruktur. Vi har emellertid inte förskonats från de kostnadsökningar som den globala situationen har medfört. Arbetstrycket kommer att vara mycket hårt och tidtabellen mycket snäv nu när Bostadsmässan närmar sig, konstaterar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen uppgick Lovisa stads invånarantal vid utgången av 2022 till 14 567 personer, vilket är 77 personer färre än ifjol. Nettoflyttningen uppgick till +9 personer.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar stadens bokslut för 2022 på sitt sammanträde 13.4.2023, länk till föredragningslistan. 

Bild: Ekonomidirektör Fredrik Böhme, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och ordföranden för stadsstyrelsen Arja Isotalo presenterade bokslutet för medier 12.4.2023.