Tärkeimmät parantamiskohteet

Vuonna 2015 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman osana koottiin tieto Loviisan tie- ja katuverkon liikenneturvallisuusongelmista ja suunniteltiin niihin parannusratkaisuja, jotka ryhmiteltiin kiireellisyysluokkiin ongelman suuruuden ja ratkaisun toteutusmahdollisuuksien mukaan.

Parannuskohteiden lista sisältää pitkälti yli sata kohdetta, pienistä liikennemerkkikorjauksista ja ajoratamaalauksista uusiin kevyen liikenteen väyliin. Loviisan kaupunki vastaa katuverkon toimista, maanteistä vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Turvallinen koulumatka tärkein tavoite

Liikennejärjestelyillä tuetaan kaikkia liikenneturvallisuustyölle asetettuja tavoitteita, mutta ensivaiheessa halutaan keskittyä erityisesti koulumatkojen turvallisuutta parantaviin toimiin.

Erityisen tärkeää on parantaa tienylityspaikkojen turvallisuutta, esimerkiksi parantamalla suojateiden ja niitä käyttävien kävelijöiden havaittavuutta.

Monet uudet kävely- ja pyörätiet ovat niin asukkaiden kuin suunnittelijoidenkin toiveissa. Monin paikoin ne ovat turvallisuudenkin kannalta hyödyllisiä, mutta eritoten ne parantavat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että niiden rakentamiseen on vain niukasti varoja.

Loviisan keskustan liikennejärjestelyiden olemassa oleva kokonaissuunnitelma tarkistetaan ja keskusta-alueen liikenneverkon jäsentelyä ja järjestelyjä, liittymiä ja kadunylityksiä pyritään kehittämään suunnitelman mukaisesti.

Kuva: Linea Konsultit Oy

Rauhallinen liikenne on kaikkien etu

Loviisan kaduilla on laajasti käytössä alhaisia 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoituksia, sillä ajoneuvoliikennettä halutaan rauhoittaa alueilla, joilla liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

Näin luodaan mahdollisuus siihen, että liikenne sujuu ja tilanteet ovat ennakoitavissa kaikkien liikkujien näkökulmasta, olipa kyseessä sitten autoilija, mopoilija, pyöräilijä tai kävelijä. Taustalla on myös halu ehkäistä vakavia liikenneonnettomuuksia – mitä pienempi on törmäysnopeus onnettomuuden sattuessa, sitä lievemmillä seurauksilla selvitään.

Katu- ja tieverkolla on selvä hierarkia. Sellaisissa ympäristöissä, joissa ei ole jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ja joissa väylän ominaisuudet (liittymien määrä, näkymät, leveys ym.) sen sallivat, voidaan käyttää korkeampia nopeusrajoituksia ja antaa etusija autoliikenteen sujuvuudelle.

Loviisassa on edelleen kohteita, joissa nopeusrajoituksen alentaminen on tarpeen. Muutamissa kohteissa, kuten koulujen lähialueilla ja keskustataajaman asuntokaduilla, tullaan nopeusrajoituksia laskemaan.

Loviisan kaduilla olevat nopeusnäytöt ovat tarpeellisia muistutuksia sopivasta ajonopeudesta. Niiden perusteella voidaan myös seurata ylinopeuksien määriä.

Loviisan liikenneturvallisuutta käsitteleviä aineistoja: