Poikkeaminen jätevesien puhdistusvaatimuksista

Jätevesien puhdistusvaatimuksista voi hakea poikkeamislupaa Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on määräaikainen ja voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan.

Poikkeamisen edellytykset

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että

  • ympäristöön aiheutuvaa kuormitus on kiinteistön käyttö huomioiden huomattavan vähäinen verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai
  • käsittelyjärjestelmän parantamisesta kiinteistön haltijalle aiheutuvat kohtuuttomat vaatimukset (korkeat kustannukset ja tekninen vaativuus).

Kohtuuttomuuden arvioinnissa kiinteistön haltijan suhteen otetaan huomioon:

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään maksu.