Ympäristölupa ja rekisteröintimenettely

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan lähtökohtaisesti ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi kalliolouhinta ja kiviainesten murskaus maa-ainesten ottoalueella, laitosmainen jätteenkäsittely, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta ja eläinsuojat.

Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27. §:ssä ja listattu lain liitteessä 1.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei toiminnasta saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen luvussa 1 on määritetty lupaviranomaisen toimivalta. Ennen lupahakemuksen jättämistä hakemuksesta kannattaa neuvotella lupaviranomaisen kanssa. Lisätietoa ympäristölupamenettelystä löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Lupaviranomaisia ovat

  • aluehallintovirasto (AVI) (ympäristönsuojeluasetus 1 §)
  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristönsuojeluasetus 2 §).

Rekisteröinti

Osa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista rekisteröidään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Näitä toimintoja ovat muun muassa pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja energiantuotantolaitoksista, joiden polttoaineteho on 1–50 MW. Ympäristönsuojelulain liitteenä 2 on lista rekisteröitävistä toiminnoista.

Kyseiset toiminnot voivat tulla kuitenkin olla luvanvaraisia, mikäli

  • ne sijaitsevat esimerkiksi luokitellulla pohjavesialueella
  • niistä voi aiheutua naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta
  • ne ovat osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävät, mutta tällä hetkellä ympäristöluvalla toimivat toiminnot tulee rekisteröidä siirtymäsäännösten mukaisesti seuraavasti:

  • Asfalttiasemat tulee rekisteröidä viimeistään vuoteen 2018 mennessä.
  • Pienet polttolaitokset tulee rekisteröidä viimeistään vuoteen 2018 mennessä.
  • Jakeluasemat tulee rekisteröidä viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahtena kappaleena. Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole kaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä.

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu.

Valvonta

Ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröintivelvollisia laitoksia valvotaan ympäristösuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.