Ympäristölupa, yleinen ilmoitusmenettely ja rekisteröintimenettely

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan lähtökohtaisesti ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi kalliolouhinta ja kiviainesten murskaus maa-ainesten ottoalueella ja laitosmainen jätteenkäsittely.

Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27. §:ssä ja listattu lain liitteessä 1.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei toiminnasta saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen luvussa 1 on määritetty lupaviranomaisen toimivalta. Ennen lupahakemuksen jättämistä hakemuksesta kannattaa neuvotella lupaviranomaisen kanssa. Lisätietoa ympäristölupamenettelystä löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Näitä toimintoja ovat muun muassa eläinsuojat, sahat ja varikot, kemikaalivarastot, elintarvike- ja rehuteollisuus ja vähäiset ampumaradat. Toiminnanharjoittajan on jätettävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 120 päivää ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Viranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen.

Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnot ovat ympäristöluvanvaraisia, mikäli

  • ne sijaitsevat pohjavesialueella,
  • toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai
  • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta

Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien toimintojen alakohtaiset ilmoituslomakkeet ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Rekisteröinti

Osa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista rekisteröidään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Näitä toimintoja ovat muun muassa pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja energiantuotantolaitoksista, joiden polttoaineteho on 1–50 MW.

Kyseiset toiminnot ovat kuitenkin luvanvaraisia, mikäli

  • ne sijaitsevat tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai
  • ne ovat osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahtena kappaleena. Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole kaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä.

Maksut

Ympäristölupahakemuksen, ilmoituksen ja rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu.

Valvonta

Ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröintivelvollisia laitoksia valvotaan ympäristösuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.