Pohjavesi

Loviisan kaupungissa ja Lapinjärven kunnassa on useita vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita sekä useita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita

Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu alueilla, jossa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista. Loviisasta ja Lapinjärvellä pohjavesialueet sijoittuvatkin lähinnä pitkittäisharjumuodostumille. Käytössä olevia vedenottamoita pohjavesialueilla on yhteensä noin kymmenen.

Loviisan pohjavesialueet

Lapinjärven pohjavesialueet

Kiinteistön tarkan sijainnin pohjavesialueella tai sen ulkopuolella selvität helpoimmin täältä Pohjavesialueet paikkatietoikkunassa.

Pohjavesialueet vaikuttavat kaikkeen toimintaan

Pohjaveden pilaamiskielto on ympäristönsuojelulain nojalla ehdoton, ja pohjavesialueilla harjoitettavaan toimintaan kohdistuu siksi erityisiä rajoitteita, mm.

  • Jätevesijärjestelmän valintaan ja sijoittamiseen
  • Maalämpökaivon sijoittamiseen
  • Lantalan ja lantapatterien sijoittamiseen
  • Polttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn
  • Ympäristölupavelvollisten toimintojen, kuten jakeluasemien ja teollisuuslaitosten sijoittamiseen
  • Maa-ainesten ottoalueiden sijoittamiseen

Rajoitteita sisältyy mm. ympäristönsuojelumääräyksiin. Myös ympäristönsuojelun lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasioissa pohjavesialueet vaikuttavat merkittävästi päätösten ja lausuntojen sisältöön.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Sekä Loviisan että Lapinjärven pohjavesialueille on vuosien 2014-2015 aikana laadittu päivitetyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on mm. ehkäistä pohjaveden laadun heikkenemistä. Suojelusuunnitelmissa on kartoitettu myös pohjavesialueiden riskikohteita.

Pohjaveden tarkkailuputki. Kuva: Maud Östman