Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoon on oltava maa-aineslupa. Kotitarveotto on tietyissä tilanteissa luvanvaraista.

Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemaan ja luontoon. Maa- ja kallioperän kiviainekset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Erityisesti soran ja hiekan ottamisalueilla on huomioitava vaikutukset pohjaveteen, sillä niiden ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

Kotitarveotto

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy omaan asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Tällöinkin ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä siten kuin maa-aineslain 3 §:ssä säädetään.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä tieto ottopaikan sijainnista ja arvio ottamisen laajuudesta.

Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

 

 
 Kuva: Maud Östman