Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai samalla vesialueella on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • hakijan yhteystiedot
  • selvitys toiminnan laadusta (esim. enduro-, trial- tai autotapahtuma), osanottaja- tai harjoittelijamääristä, tapahtuman ajankohdasta ja päivittäisistä toiminta-ajoista
  • karttaliite (1:10 000 tai 1:20 000), jossa on esitetty kyseinen kilpailu- tai harjoitusalue sekä maan- tai vesialueen omistusrajat
  • tarvittaessa asemapiirros (esim. 1:5 000–2 000) kyseisestä kilpailu- tai harjoitusalueesta, jossa on esitetty toimintojen yksityiskohtainen sijainti alueella.
  • selvitys toiminnan vaikutuksista luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
  • maa- tai vesialueen omistajien kirjalliset suostumukset alueen käyttöön kyseiseen tarkoitukseen.

Maastoliikennelain tai vesiliikennelain mukainen lupahakemus tulee panna vireille hyvissä ajoin ennen kyseisen kilpailun tai harjoituksen ajankohtaa.

Vesiliikennelaki mukaan vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai sitä voidaan rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (22.12.2009/1294).