Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä

Ei-ammattimaisessa maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita betoni- ja tiilijätteitä vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia. Valvontaviranomainen arvioi valvontailmoituksen perusteella mahdollisen luvan tarpeen.

Betoni- ja tiilijätteiden vähäinen hyödyntäminen edellyttää että

 • materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle
 • materiaali ei sisällä betoniterästä (betonijäte) tai tuhkaa
 • materiaali on murskattu käyttötarkoitukseen sopivaksi
 • sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella ja etäisyys lähimpään talousvesikaivoon on yli 30 metriä
 • jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään puhtaalla maa-aineksella
 • jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä.

Jätteen sijoittamisesta on ilmoitettava Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen sijoittamista.

Valvontailmoituksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat:

 • jätteen laatu
 • määrä
 • alkuperä ja
 • esikäsittelytapa

Lisäksi valvontailmoitukseen on liitettävä mahdolliset jätteen ympäristökelvollisuutta kuvaavat analyysitulokset ja karttapiirros sijoituspaikasta.

Ilmoitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen

Ammattimaisesta jätteiden hyödyntämisestä ilmoitus tehdään Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Ilmoitusvelvoite perustuu Valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) eli ns. MARA-asetus.

Näitä maarakentamiskohteita ovat

 • yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet
 • pysäköintialueet
 • urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
 • ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.

MARA-asetus koskee suunnitelmallista jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä. Asetusta ei sovelleta pohjavesialueella.

Lisätietoja ELY-keskukseen tehtävästä ilmoituksesta löydät ympäristöhallinnon sivuilta.

Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen. Kuva: Ulla Kananen