Ojitus

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 60 vuorokautta etukäteen.

Myös ojan kunnossapidosta on ilmoitettava silloin, kun ojana käytettävä uoma on ehtinyt muuttua luonnontilaisen kaltaiseksi. Vähäisenä ojituksena voidaan pitää esimerkiksi pienen peltolohkon salaojitusta, pienehkön metsäalueen ojitusta tai tarpeellisen ojan tekemistä omalle maalle rakennuspaikan kuivattamiseksi. Ilmoituslomakkeet ja lisätiedot löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ratkaista ojitusta koskeva asia, jos ojituksesta ei synny sopua tai ojitukseen liittyy muuta erimielisyyttä eikä toimenpide edellytä ojitustoimitusta tai lupaa. Näitä tapauksia ovat

  • ojan tekeminen toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki
  • ojan suunnan muuttaminen
  • veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon
  • muu vastaava syy.

Ojitusasian käsittely edellyttää aina kirjallisen vireillepanohakemuksen jättämistä Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ojittajalle voidaan antaa oikeus myös

  • johtaa vettä toisen ojaan
  • tehdä oja ja sen vaatima suojapenger tai pumppaamo toisen alueelle tai
  • perata toisen alueella puroa tai noroa.

Tämä on ns. oikeus ojittaa toisen alueella. Ojittajan oikeuden antamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen silloin, kun ojitus ei vaadi aluehallintoviraston lupaa eikä asiaa käsitellä ojitustoimituksessa.

Jos ojitus tehdään asemakaava-alueella eikä ojitus muusta syystä vaadi aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta, ojan samoin kuin sitä palvelevan suojapenkereen ja pumppaamon sijoittamisesta toisen alueelle päätetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Kuva: Maud Östman