Eläinsuojat

Ympäristölupamenettely on saanut rinnalleen ilmoitusmenettelyn. Uusi ilmoitusmenettely siirtää useimpien eläinsuojien lupaprosessin aluehallintovirastolta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tiivistää käsittelyajan 120 vuorokauteen. Menettelyn etuna on,että eläinsuojan keskeiset ympäristönsuojeluvaatimukset tiedetään jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:
  1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille
  2. usealle eri lajin eläimelle, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Eläinsuojan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely). Lisäksi eläinsuojia koskee valtioneuvoston asetus eläinsuojien ilmoitusmenettelystä (ks. linkki oikealla).

Ilmoituksen tekeminen

Lehmät navetassa

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoitus tehdään oikealla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella ja tarvittavilla liitteillä.