De viktigaste förbättringsobjekten

Information om trafiksäkerhetsproblem i Lovisa väg- och gatunät sammanställdes som en del av den trafiksäkerhetsplan som ställdes upp 2015. Efter det här planerades olika åtgärdsförslag, som i sin tur grupperades i skyndsamhetsklasser beroende på problemets storlek och möjligheterna att genomföra åtgärderna.

Förteckningen över åtgärdsförslag innehåller över hundra objekt: allt från små korrigeringar av trafikmärken och körfältsmarkeringar till byggande av nya lättrafikleder. Lovisa stad ansvarar för åtgärder inom gatunätverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för landsvägarna.

Trafikarrangemangen stöder alla mål som har ställts på trafiksäkerhetsarbetet.

Trygga skolresor högst på listan

Under de närmaste åren vill vi särskilt koncentrera oss på åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten under skolresorna. Det är särskilt viktigt att förbättra säkerheten vid övergångsställen. Det kan göras till exempel genom att göra det lättare för trafikanter att bli medvetna om skyddsvägarna och de fotgängare som använder sig av dem.

Många nya gång- och cykelvägar finns på såväl invånarnas som planerarnas önskelista.

På många ställen är de nyttiga också med tanke på trafiksäkerheten, men speciellt förbättrar de förhållandena för fotgängare och cyklister. Det är ett beklagligt faktum att det finns knappt om medel för byggande av sådana leder.

Helhetsplanen för trafikarrangemangen i Lovisa centrum granskas och trafiknätets gestaltning och arrangemang, anslutningar och övergångsställen utvecklas enligt planen.

Bild: Linea Konsultit Oy

Lugn trafik allas fördel

På Lovisas gator tillämpas allmänt låga 30 km/h och 40 km/h hastighetsbegränsningar, eftersom man vill lugna ner trafiken på sådana områden där det finns mycket fotgängare och cyklister.

På det sättet skapar man en möjlighet till att trafiken löper smidigt och olika situationer kan förutses av alla i trafiken: såväl bilister, mopedister, cyklister som fotgängare. I bakgrunden finns också en vilja att minska på allvarliga trafikolyckor – ju lägre hastigheten är vid en eventuell kollision, desto lindrigare är följderna.

Gatu- och vägnätet har en klar hierarki. I sådana miljöer där det inte finns fotgängare och cyklister och där omständigheterna (antal anslutningar, sikt, bredd o.dyl.) tillåter, kan man tillämpa högre hastighetsbegränsningar och prioritera biltrafiken så att den löper.

I Lovisa finns det fortfarande ställen det finns behov av att sänka hastighetsbegränsningen. I vissa skolors närhet och i centrumområdets bostadskvarter kommer man att sänka hastighetsbegränsningen.

Tavlor som visar körhastigheten på Lovisas gator är nyttiga påminnelser om lämplig körhastighet. Med deras hjälp kan man också följa med hur vanligt det är att man kör överhastighet.

Trafiksäkerhetsdokument i Lovisa: