Utnyttjande av avfall

Vid icke-yrkesmässigt jordbyggnadsarbete kan rent betong- och tegelavfall i mindre mängder användas för att ersätta naturliga material. På basis av tillsynsanmälan bedömer övervakningsmyndigheten behovet av ett eventuellt lov.

Nyttjande av små mängder betong- och tegelavfall förutsätter att

 • materialet inte innehåller ämnen som är skadliga för miljö eller hälsa och inte förorsakar annan skada eller fara för miljön
 • materialet inte innehåller armeringsstål (betongavfall) eller aska
 • materialet har krossats för att lämpa sig för användningsändamålet
 • placeringsstället inte finns på ett grundvattenområde och avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn är över 30 meter
 • skiktet som innehåller avfall täcks eller beläggs med ren marksubstans
 • fastighetens ägare eller innehavare har gett sitt samtycke till placeringen av avfallet.

En tillsynsanmälan om användning av betong- och tegelavfall ska göras åt Lovisa stads miljövårdsmyndighet minst 30 dygn före placeringen.

Tillsynsanmälan ska innehålla uppgifter om

 • typ av avfall
 • mängd
 • ursprung och
 • förbehandlingssätt.

Dessutom ska tillsynsanmälan innehålla en kartritning av placeringsplatsen och eventuella analysresultat som beskriver avfallets miljöduglighet.

Anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentralen

Då avfall utnyttjas yrkesmässigt bör en anmälan göras till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) som gör en anteckning i dataregistret. Anmälan beserar sig på Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006), dvs. den sk. MARA-förordningen.

Dessa markbyggnadsarbeten är

 • allmänna vägar, gator, cykelvägar och gångbanor samt de områden i direkt anslutning till dessa och som är nödvändiga för vägunderhållet eller trafiken, med undantag av bullerskydd
 • parkeringsplatser
 • idrottsplaner samt rutter på områden avsedda för rekreation och idrott
 • bangårdar samt lagringsområden och vägar på industri- och avfallsbehandlingsområden och områden avsedda för flygtrafik.

MARA-förordningen tillämpas på återvinning av avfall som sker i anläggning eller yrkesmässigt. Förordningen tillämpas inte på grundvattenområden.

Mer information om anmälan till NTM-centralen hittar du på miljöförvaltningens webbsidor.

Nyttjande av betong- och tegelavfall. Bild: Ulla Kananen