Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Det är möjligt att ansöka om undantagslov gällande reningskraven för avloppsvatten. Ansökan behandlas av miljövårdsmyndigheten i Lovisa. Tillståndet är tidsbundet och i kraft högst fem år i sänder.

När är det möjligt att avvika från kraven?

Förutsättningen för tillstånd av avvika från kraven är att

  • belastningen på miljön med hänsyn till användningen av fastigheten är anmärkningsvärt obetydlig jämfört med den belastning som obehandlat avloppsvatten ger upphov till eller
  • att de åtgärder som krävs för att förbättra behandlingssystemet bedömda som en helhet är oskäliga för fastighetsinnehavaren (höga kostnader och tekniska krav).

Vid bedömningen av huruvida åtgärderna är oskäliga tas följande i hänsyn vad gäller fastighetens innehavare:

  • fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät,
  • hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation,
  • långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning.

Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så att belastningen ökar eller fastigheten byter ägare eller innehavare.

För behandlingen av tillståndsansökan uppbärs en avgift.

Bild av vatten

Blanketter för att ansöka undantagslov

Ifall du söker om avvikelse på basen av socialt hinder (blankett 3 D), behöver du som bilaga ett utlåtande från socialtjänsterna. Socialtjänsternas öppettider: vardagar klockan 9–11, tfn 019 5600 111, sisuhelppi.loviisa@itauusimaa.fi