Marktäktstillstånd

För tagande av marksubstanser behövs ett marktäktstillstånd. Tagande av marksubstanser för husbehov kräver i vissa fall en anmälan.

Tagande av marksubstanser inverkar alltid på landskapet och naturen i och kring täktområdet. Jordmånens och berggrundens stenmaterial är en icke-förnybar naturtillgång. Speciellt vid sand- och grustäkt ska man beakta inverkan på grundvattnet i och med att täkten kan inverka på grundvattnets kvalitet och öka på risken att grundvattnet förorenas.

Marktäkt för husbehov

Med marktäkt för husbehov menas att substanser tas från eget område för eget sedvanligt bruk för boende eller för eget jord- och skogsbruk. För dylik täktverksamhet behövs inget marktäktstillstånd, men täkten skall förläggas och täktverksamheten ordnas i enlighet med 3 § i marktäktslagen.

Om man har tagit eller tänker ta över 500 fasta kubikmeter marksubstanser för husbehov, ska en skriftlig anmälan göras till miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad. Uppgifter om täktens läge och omfattning ska ingå i anmälan.

För försäljning eller överlåtelse av marksubstanser åt annan krävs alltid ett marktäktstillstånd.

 

Bild: Maud Östman