Terräng- och vattentrafik

Om du ska ordna en tävling eller en övning med motorfordon i en terrängmiljö eller på ett vattenområde, behöver du söka tillstånd hos miljötillståndsmyndigheten.

Av den fritt formulerade ansökan ska åtminstone följande framgå:

  • den sökandes kontaktuppgifter
  • en utredning om verksamhetens art (till exempel enduro-, trial- eller bilevenemang), antal deltagare eller utövare, evenemangets tidpunkt och dagliga verksamhetstider
  • kartbilaga (1:10 000 eller 1:20 000) där området där verksamheten utövas samt fastighetsgränserna för mark- och vattenområdet presenteras
  • vid behov en situationsplan (t.ex. 1:5 000–1:2 000) av tävlingsområdet eller området där verksamheten utövas, där läget för verksamheten på området presenteras i detalj
  • utredning av verksamhetens konsekvenser för naturen och den övriga miljön, fisket, bosättningen, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse
  • skriftliga samtycken av mark- eller vattenområdets ägare om att området får användas i ifrågavarande syfte.

En tillståndsansökan i enlighet med terrängtrafiklagen eller sjötrafiklagen ska lämnas in i god tid före tävlingen eller övningen äger rum.

Enligt sjötrafiklagen kan trafik med farkoster på ett visst vattenområde förbjudas för viss tid eller tills vidare eller begränsas, om förbudet eller begränsningen prövas vara nödvändig till skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller för allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse.

Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Trafikverket och beträffande andra vattenområden av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen (22.12.2009/1294).