Dikning

Du ska anmäla andra än obetydliga dikningar till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) minst 60 dagar på förhand.

Du ska också anmäla iståndsättning av ett dike om dikesfåran har återfått sitt naturliknande tillstånd. Obetydliga dikningar är till exempel en täckdikning av ett mindre åkerskifte, en dikning av ett mindre skogsområde eller grävning av ett nödvändigt dike på egen mark för att torka en byggplats. Du hittar anmälningsbanketter och ytterligare information på miljöförvaltningens webbtjänst.

Den kommunala miljöskyddsmyndighetens roll i dikningsfrågor

Den kommunala miljövårdsmyndigheten har som uppgift att avgöra ett dikningsärende om det vid dikningen inte uppnås enighet eller om det till dikningen anknyter annan meningsskiljaktighet och åtgärden inte kräver dikningsförrättning eller tillstånd. Sådana fall är

  • dikning på en annans mark eller tvärs över en annans privata väg
  • ändring av dikets riktning
  • avledning av vatten till ett dike eller en bäck som finns på en annans mark eller
  • annan motsvarande orsak.

Behandlingen av ett dikningsärende förutsätter alltid en skriftlig ansökan om aktualisering till miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad.

Dikaren kan även beviljas rätt att

  • avleda vatten till en annans dike
  • placera ett dike och en skyddsvall eller ett pumpverk som diket kräver på en annans område
  • på en annans område rensa en bäck eller rännil.

Detta kallas rätten till dikning på annans område. Den kommunala miljövårdsmyndigheten beslutar om dikaren beviljas denna rätt då dikningen inte kräver regionförvaltningsverkets tillstånd eller en dikningsförrättning.

Om dikningen sker på detaljplaneområden och dikningen av annan orsak inte kräver regionförvaltningsverkets tillstånd eller en dikningsförrättning, beslutas det i enlighet med markanvändnings- och bygglagen om placeringen av diket, pumpverket och den skyddsvall som betjänar diket på en annans område.

Bild: Maud Östman