Miljötillstånd, allmänt anmälningsförfarande och registreringsförfarande

All verksamhet som medför risk för förorening av miljön ska i princip ha ett miljötillstånd. Verksamhet som kräver miljötillstånd är till exempel bergsbrytning och krossning av stensubstans på ett täktområde för marksubstanser och yrkesmässig avfallsbehandling.

De verksamheter som kräver miljötillstånd fastställs i 21 § i miljöskyddslagen och de är uppräknade i bilaga 1 till lagen.

En förutsättning för ett tillstånd är bland annat att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Tillståndspliktig verksamhet får inte placeras i strid mot detaljplanen. Miljötillståndet ger bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, om utsläppen och om minskningen av dem.

Ansökan om miljötillstånd lämnas in skriftligt hos den behöriga myndigheten. Tillståndsmyndighetens behörighet preciseras i kapitel 1 i statsrådets förordning om miljöskydd.

Innan tillståndsansökan lämnas in lönar det sig att diskutera ansökan med tillståndsmyndigheten. Mer uppgifter om miljötillståndsförfarandet finns på miljöförvaltningens webbplats.

Allmänt anmälningsförfarande

Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen gäller vissa verksamheter med liten miljöpåverkan. Bland dessa verksamheter finns djurstall, sågverk och depåer, upplag för kemikalier, livsmedels- och foderindustri samt småskaliga skjutbanor. Verksamhetsidkaren skall lämna in en anmälan till miljövårdsmyndigheten senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna skall inledas. Myndigheten gör ett beslut med anledning av ansökan.

För dessa verksamheter krävs ändå miljötillstånd t.ex. om

  • verksamheten finns på ett klassificerat grundvattenområde,
  • verksamheten medför oskäligt besvär för grannen enligt vad som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden eller
  • verksamheten orsakar förorening av vattendrag och det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen.

Anmälningsblanketter och instruktioner för anmälningspliktiga verksamheter hittas enligt sektor på miljöförvaltningens sidor.

Registrering

En del av verksamhet som medför risk för förorening av miljön registreras i det nationella datasystemet för miljövård.

Sådan verksamhet är bland annat merparten av distributionsstationer för flytande bränslen, asfaltstationer och energiproduktionsanläggningar med en bränsleeffekt på 1–50 MW.

I vissa fall är dessa verksamheter ändå miljötillståndspliktiga, till exempel om verksamheten

  • finns på ett klassificerat grundvattenområde,
  • kan medföra oskäligt besvär för grannen enligt vad som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden,
  • utgör en del av verksamheten för en direktivanläggning.

Nya anläggningar ska lämna in registreringsanmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 90 dagar innan verksamheten inleds. Registreringsanmälan lämnas in till miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad i två exemplar. Verksamheten registreras om anmälan fyllts i på rätt sätt, om verksamheten inte är planstridig eller om verksamheten inte är tillståndspliktig. Vid registreringen fattas inget administrativt beslut och det är inte möjligt att ge bestämmelser under behandlingen. Ett meddelande om registreringen skickas till verksamhetsidkaren.

Avgift

En avgift enligt den kommunala miljövårdsmyndighetens taxa uppbärs för behandling av miljötillståndsansökan, anmälan och registreringsanmälan.

Tillsyn

Tillsynen av miljötillstånds- och registreringspliktiga verksamheter sker i enlighet med tillsynsplanen och –programmet för miljövården.