Miljötillstånd och registreringsförfarande

I princip ska all verksamhet som medför risk för förorening av miljön ha ett miljötillstånd. Verksamhet som kräver miljötillstånd är till exempel bergsbrytning och krossning av stensubstans på ett täktområde för marksubstanser, avfallsbehandling i anläggning, verksamhet som använder volatila organiska föreningar och djurstall.

De verksamheter som kräver miljötillstånd fastställs i 21 § i miljöskyddslagen och de är uppräknade i bilaga 1 till lagen.

En förutsättning för ett tillstånd är bland annat att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Tillståndspliktig verksamhet får inte placeras i strid mot detaljplanen. Miljötillståndet ger bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, om utsläppen och om minskningen av dem.

Ansökan om miljötillstånd lämnas in skriftligt hos den behöriga myndigheten. Tillståndsmyndighetens behörighet preciseras i kapitel 1 i statsrådets förordning om miljöskydd.

Innan tillståndsansökan lämnas in lönar det sig att diskutera ansökan med tillståndsmyndigheten. Mer uppgifter om miljötillståndsförfarandet finns på miljöförvaltningens webbplats.

Tillståndsmyndigheter är

  • regionförvaltningsverket (1 § i statsrådets förordning om miljöskydd)
  • den kommunala miljövårdsmyndigheten (2 § i statsrådets förordning om miljöskydd).

Registrering

En del av verksamhet som medför risk för förorening av miljön registreras i det nationella datasystemet för miljövård.

Sådan verksamhet är bland annat merparten av distributionsstationer för flytande bränslen, asfaltstationer och energiproduktionsanläggningar med en bränsleeffekt på 1–50 MW. En förteckning över registreringspliktiga verksamheter finns som bilaga 2 till miljöskyddslagen.

I vissa fall kan det fortfarande krävas miljötillstånd för dessa verksamheter, till exempel

  • om verksamheten finns på ett klassificerat grundvattenområde
  • om verksamheten kan medföra oskäligt besvär för grannen enligt vad som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden
  • om verksamheten utgör en del av verksamheten för en direktivanläggning.

Nya anläggningar ska lämna in registreringsanmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 90 dagar innan verksamheten inleds. Registreringspliktig verksamhet som för tillfället har miljötillstånd ska enligt övergångsbestämmelserna registreras enligt följande:

  • Asfaltstationer ska registreras senast innan 2018.
  • Små förbränningsanläggningar ska registreras senast innan 2018.
  • Distributionsstationerna ska registreras senast innan 2020.

Registreringsanmälan lämnas in till miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad i två exemplar. Verksamheten registreras om anmälan fyllts i på rätt sätt, om verksamheten inte är planstridig eller om verksamheten inte är tillståndspliktig. Vid registreringen fattas inget administrativt beslut och det är inte möjligt att ge bestämmelser under behandlingen. Ett meddelande om registreringen skickas till verksamhetsidkaren. En avgift enligt den kommunala miljövårdsmyndighetens behandlingstaxa tas ut för behandlingen av registreringsanmälan.

Tillsyn

Tillsynen av miljötillstånds- och registreringspliktiga verksamheter sker i enlighet med tillsynsplanen och –programmet för miljövården.