Djurstallar

Vid sidan om miljötillståndsförfarandet finns numera också ett anmälningsförfarande. I och med det nya anmälningsförfarandet förflyttas tillståndsprocessen för djurstall från regionalförvaltningsverket till kommunens miljövårdsmyndighet. Därtill förkortas behandlingstidenav anmälan till maximalt 120 dygn. Fördelen med förfarandet är att man redan i planeringsskedet är medveten om vilka centrala krav som ställs vad gäller miljön.

Djurstallsverksamheten är anmälningspliktig, om den är för

  1. minst 50 och mindre än 300 mjölkkor, minst 100 och mindre än 500 köttnöt, minst 130 och mindre än 600 dikor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 250 tackor eller getter, minst 100 och högst 750 fullvuxna suggor, minst 250 och högst 2 000 slaktsvin, minst 4 000 och högst 40 000 värphöns eller minst 10 000 och högst 40 000 broilrar
  2. flera djurarter vilkas totala antal djurenheter uträknat minst 250 men under 3 000 och verksamheten inte är direkt anmälningspliktig utifrån antalet produktionsdjur i punkt 1.

Djurenhetskoefficienterna som används för att ange verksamhetens tillståndsplikt och behörig tillståndsmyndighet finns i bilaga 3 till MSL.

Djurstallet ska uppfylla förutsättningarna för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen). För djurstallar gäller även statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (se länk till höger).

Att göra en anmälan

Kor i djurstallet

Anmälan ska lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Anmälan görs på blanketten och erforderliga bilagorna som finns bakom länken till höger.