Beslutet om exeptionell situation / Port Oy Ltd, H. Roselli Ky, Itä-Uudenmaan Ruoppaus ja Nosto Oy

Skrotning av urbruktagen flytdocka i Isnäs hamn.

Beslutet och till det hörande dokument jämte besvärsanvisningar är framlagda 23.3 – 23.4.2018 i Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo och på stadens webbsidor. Lovinfos adress är Mariegatan 12 A och kontoret är öppet vardagar kl. 9–16. Besvär över beslutet kan anföras Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden tar slut 23.4.2018.

Detaljplanförslag till påseende och en stranddetaljplan aktualiserad

Förslaget till ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen), finns offentligt framlagt 15.3.–15.4.2018. Till handlingarna kommer du här. Medelst tekniska nämndens beslut har följande stranddetaljplan aktualiserats: – Stranddetaljplan, Tjuvö, Teerimäki Programmen för deltagande och bedömning, som berör…

Anhängiggörande av detaljplan

Följande ändring av detaljplan har anhängiggjorts genom tekniska nämndens beslut 25.1.2018: – Ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen). Beslut om anhängiggörande finns framlagt under tiden 2.2. – 16.2.2018 på Lovinfos (Mariegatan 12 A) anslagstavla och på…

Påverka vattnen – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning förutsätter att en förvaltningsplan uppgörs för vattenförvaltningsområden. I förvaltningsplanerna framställs målsättningar och åtgärder för vattenvårdsarbetet för sex år framåt. Förvaltningsplanerna fram till 2021 godkändes i stadsrådet år 2015. Nu granskas de att gälla för åren 2022-2027. För denna beredning har man tagit fram dokument där väsentliga frågor för vattenvården behandlas, tidtabell och arbetsplan för planeringen presenteras samt där förverkligandet av miljökonsekvensbedömning enligt SMB-lagen inleds.

Alla har möjlighet att framföra sina åsikter om de framlagda dokumenten till och med 9.7.2018 kl. 16.