Så här ska nya svenska högstadiet se ut

Den här bilden ger försmak av hur det nya svenskspråkiga högstadiet i Lovisa ska se ut. Den 7.12.2017 presenterar staden planerna på nya högstadiet samt saneringsplanen för Lovisa Gymnasium den 7.12.

Lovisa stads valresultat fastställt

Lovisa stads valresultat i kommunalvalet har idag 12.4.2017 fastställts med centralvalnämndens beslut. Sammansättningen av stadsfullmäktige ändrades inte från valdagskvällen. Den nya fullmäktigeperioden börjar i juni 2017.

Val

Förvaltningsbesvär

Många kommunala beslut fattas med stöd av olika speciallagar. Det som stadgas i speciallagarna om överklagande av beslut gäller framför kommunallagens bestämmelser.

Ändringssökande

Det finns flera olika sätt att överklaga ett beslut av en kommunal myndighet. Vilket sätt du väljer beror på hurudant beslut det är fråga om.

Begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära omprövning av beslutet.