Föreslå något som Lovisa behöver – staden förverkligar den populäraste idén med 20 000 euro

Lovisa stad prövar nu för första gången på deltagande budgetering, där invånarna på ett nytt sätt kan påverka det hur de gemensamma skattemedlen används. Till en början ber man att invånarna inlämnar förslag till hurdana projekt budgetmedlen på 20 000 euro kunde användas. Förslag kan inlämnas fram till 28.2.2023. Efter idéskedet bedömer sakkunniga hur genomförbara förslagen är. De förslag som man konstaterar att fyller de ställda kraven, publiceras senast i början av sommaren, då invånarna kan rösta på vilket projekt de vill att ska genomföras.

Lovisa stad bjuder in till byakväll i Valkom 14.2.2023 – Delta och påverka!

Det blir byakväll i Valkom tisdag 14.2.2023 klockan 18–20 i Valkom allaktivitetshus (biblioteket), Långängsvägen 62. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter direkt till stadens representanter. Du får höra nyheter om aktuella ärenden gällande Valkom och stadsorganisationen. Under kvällen vill staden även bjuda in till diskussion om Valkoms styrkor och byarådgivare Li-Marie Santala från SILMU-byar rf är också på plats. Kaffeservering hör till såklart. Du kan också delta i byakvällen på distans. Välkommen!

Näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022 behandlas anhängiggörande av ändringar i detaljplaner såväl gällande banområdet där daghemmet skall byggas som kvarteret där Loval Oy:s tillverkningsanläggning i Lovisa ligger. Loval Oy har bett att det utreds om detaljplanen kan ändras så att tillverkningsanläggningen kunde utvidgas. Samtidigt utreds om det är möjligt att placera en ny anslutning från industrikvarteret till Valkomvägen som skulle betjäna tung trafik.