Understöd och priser

Fritidsväsendets understöd

Allmänt understöd och specialunderstöd 
– för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd
– för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetsutrymme

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning. Ungdomsföreningar kan ansöka om understöd för driftskostnader för lokaler.

Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar beaktas inte.

Besluten skickas elektroniskt.

OBS! Första sidan för allmänt understöd bör bifogas till både idrottsföreningarnas och ungdomsföreningarnas ansökan.

 

Första sidan för allmänt understöd

Blankett för allmänt understöd för idrottsföreningar

Blankett för allmänt understöd för ungdomsföreningar

Blankett för specialunderstöd (=skolning, verksamhetsutrymme)

 

Principer för understöd

 

Premiering

Fritidsnämnden i Lovisa utser och premierar årligen meriterade idrottare, lag och övriga personer som påtagligt befrämjat idrottsverksamheten samt fritidsintressen hos barn och unga samt utser årets idrottare.

Året för valet är ett kalenderår, 1.1-31.12. Premieringen sker vid en tillställning ordnad av fritidsnämnden.

Den som premieras ska ha varit Lovisabo då prestationen som berättigar till premieringen gjordes.

Föreningen som idrottaren/laget representerar, fritidsbyrån eller annan initiativtagare kan med fritt formulerad anmälan ge förslag till premiering. I förslaget ska framgå idrottarens/lagets bästa prestationer för ifrågavarande år samt motiveringar. Årligen meddelas på Lovisa stads hemsidor och i lokalpressen sista dag för inlämnande av förslag. Förslag som inlämnats inom utsatt tid beaktas.

Premieringsdirektiv