Understöd och priser

UNDERSTÖD FÖR IDROTTS- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Allmänt understöd och specialunderstöd
– för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd
– för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetsutrymme

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning. Ungdomsföreningar kan ansöka om understöd för driftskostnader för lokaler.

Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar beaktas inte.

Bidragsansökningar kan lämnas i postlådan vid centralen för bildning och välfärd, belägen vid centralens bakdörr på innergården, Mariegatan 12 A. Postlådan töms dagligen.

Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
Lovisa stad, Välfärdsnämnden, PB 77, 07901 Lovisa

Besluten skickas elektroniskt.

Välfärdstjänsternas understöd, idrott och ungdom

OBS! Första sidan för allmänt understöd bör bifogas till både idrottsföreningarnas och ungdomsföreningarnas ansökan.

Första sidan för allmänt understöd (pdf)

Första sidan för allmänt understöd (doc)

Blankett för allmänt understöd för idrottsföreningar  (pdf)

Blankett för allmänt understöd för idrottsföreningar  (doc)

Blankett för allmänt understöd för ungdomsföreningar (pdf)

Blankett för allmänt understöd för ungdomsföreningar  (doc)

Blankett för specialunderstöd (=skolning, verksamhetsutrymme) (pdf)

Blankett för specialunderstöd (=skolning, verksamhetsutrymme) (excel)

Premiering

Kultur- och fritidsnämnden  i Lovisa utser och premierar årligen meriterade idrottare, lag och övriga personer som påtagligt befrämjat idrottsverksamheten samt fritidsintressen hos barn och unga samt utser årets idrottare.

Året för valet är ett kalenderår, 1.1–31.12 . Premieringen sker vid en tillställning ordnad av kultur- och fritidsnämnden.

Den som premieras ska ha varit Lovisabo då prestationen som berättigar till premieringen gjordes.

Föreningen som idrottaren/laget representerar, fritidsbyrån eller annan initiativtagare kan med fritt formulerad anmälan ge förslag till premiering genom att ta i beaktande jämlikhetsprinciper i mån av möjlighet. I förslaget ska framgå idrottarens/lagets bästa prestationer för ifrågavarande år samt motiveringar.

Fritidstjänsterna önskar fritt formulerade förslag senast den 31.1.2023 till vapaa-aika@loviisa.fi eller Lovisa stad, fritidstjänster, PL 77, 07901 Lovisa

Tillägssuppgifter: Premieringsdirektiv eller tel. 040 5684 138