Byggnadsordningen har ändrat vad gäller solpaneler

Enligt 14 § i markanvändnings- och bygglagen ska kommunen ha en byggnadsordning. Föreskrifterna i byggnadsordningen kan variera för olika områden i kommunen. I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.
Stadsfullmäktige godkände Lovisa stads byggnadsordning 9.4.2014 och den trädde i kraft 31.5.2014.
En uppdatering av hela byggnadsordningen kommer under de närmaste åren att vara ett aktuellt ärende till följd av en helhetsgranskning av markanvändnings- och bygglagen, så nu görs endast en ändring som berör installering av solpaneler i byggnader eller konstruktioner.

Projektet Välskötta vägar i Lovisa fortsätter – Infokväll om understöd och elektronisk ansökan 15.2.2023

Lovisa stads bidrag till enskilda vägar ansöks fr.o.m. 1.2.2023 elektroniskt i tjänsten Tiekuntarekisteri.fi. Användarnamn och lösenord har skickats till väglagets kontaktperson. I undantagsfall är det möjligt att ansöka om understöd på pappersblankett. Ansökningstiden för underhållsbidrag 2023 är 1.2–6.4.2023. Ansökningstiden för bidrag för förbättring av väg 2024 är 1.2–4.8.2023.

Beslut om konkurrensutsättningarna för Svartholm – en ny företagare ansvarar för både trafikeringen och sommarkaféet

Svartholms kaféverksamhet och linjetrafik konkurrensutsattes då den föregående avtalsperioden gick ut. Turisttjänstföretaget TMSJ Group Oy vann såväl anbudsförfarandet för kaféverksamheten som linjetrafikupphandlingen. Bägge avtalen ingås för en treårsperiod och innefattar möjlighet att förlänga avtalsperioden med en option på två år.

Vintern uppmuntrar alla att röra på sig – skidspåren är redo för skidåkning!

Skidspåren i Lovisa är redo att återigen skämma bort och betjäna skidåkarna. Nu kan man också åka skidor på det gamla spåret på Skyttepaviljongen som tillfälligt varit ur bruk (7,5 km och 10 km). OBS! Spåren på idrottspaviljongens skidbanor (7,5 km och 10 km) kommer inte att köras fredag 27.1.2023 eftersom det finns för lite snö.

Lovisa stads isbanor är stängda tills vidare på grund av att isen smultit. Marken är delvis synlig och det är inte säkert att åka skridskor på banorna.

Vi följer situationen och uppdaterar informationen vid behov.

Vinterunderhållet av trottoarerna lyckas endast genom samarbete

Byggnadstillsynen i Lovisa stad vill påminna invånarna om vinterunderhållet av trottoarerna.

Vi har fått respons om trottoarernas skick, så vi kontrollerade situationen och gjorde en synrunda 16.1.2023. Vi observerade att trottoarer var oanvändliga på grund av slasken och isen i och med att avlägsnande av snö och is som hör till fastigheterna har blivit ogjorda.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022 behandlas anhängiggörande av ändringar i detaljplaner såväl gällande banområdet där daghemmet skall byggas som kvarteret där Loval Oy:s tillverkningsanläggning i Lovisa ligger. Loval Oy har bett att det utreds om detaljplanen kan ändras så att tillverkningsanläggningen kunde utvidgas. Samtidigt utreds om det är möjligt att placera en ny anslutning från industrikvarteret till Valkomvägen som skulle betjäna tung trafik.