Frågor och svar om servicenätet

Frågor och svar om servicenätet är publicerade på sidan. Svaren ges på det språk som frågan har ställts.

Frågor och svar

Svar till frågor om barnkonsekvensanalysen:

Selvennyksenä toteamme, että kyselymme lapsivaikutusten arvioinnista pohjautuu toisten kuntien tekemiin kyselyihin, sekä THL:n ohjeistuksiin. Linkki THL:n sivuille https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/miten_arvioida/lapsivaikutusten_arviointi.  Ennen kyselyn laatimista jokainen kyseisten koulujen huoltaja sai vaikuttaa kyselyn sisältöön. Näiden pohjalta kyselyä on muokattu työryhmässä, johon kuului rehtoreita ja viestinnän edustajat.  Kielimuoto on tarkistettu kaupungin kääntäjillä.

Osa huoltajien kysymyksistä ovat sellaisia, että otetaan suoraan kantaa siihen, onko väittämällä vaikutusta vai ei. Jos on vaikutusta, vastaajan tulee merkitä kielteinen vaikutus tai myönteinen vaikutus. Huoltajakyselyn toisessa osassa annetaan mahdollisuus vapaamuotoiselle vastaukselle. Kolmas osa on jatkoa toisen osan vastauksille. Vastaajan tulee ottaa kantaa vaikutukseen.

Esimerkki:
Mikä on mielestäsi kohtuullisen pituinen koulumatka?: Jolloin voi vastat kilometreissä tai vapaana tekstinä.
Jatkokysymys tähän osaan on, että vastaaja ottaa kantaa onko OMALLA VASTAUKSELLA vaikutusta vai ei (kysymys toistetaan). Jos vaikutusta on, otetaan kantaa onko vaikutus myönteinen vai kielteinen.

Kysymykset verkkopalvelussa ovat Webropol-kyselytyökalusta tulostetut tekstiversiot. Kysely ei näytä kyselytyökalussa samalta kuin se näyttäytyy tekstiversiona.

Ohjeet löytyvät kyselyn alusta.

Hörandet 31.3.2020 utskriven från bandningen av tillfället

Kuuleminen_Hörande_ 31032020.pdf

Frågor som skickades före hörandet 31.3 och svar på dem

Fråga:

Budgeten för Pernå Kyrkoby skola 2020.

5 mån. Löner 6019,00  12mån 14446,00 , hur kan ni räkna det som en inbesparing för staden, eftersom personalen flyttas till Forsby skola ? Motsvarande lönekostnader skall ju synas i Forsby skola som en ökning ?

Svar:

Besparingen i personalkostnader är räknad som en helhet där man har jämfört nuvarande situation med den planerade. Inom skolverksamheten kommer den ekonomiska besparingen från lönekostnader för timlärare. Timlärare finns idag både i Pernå Kyrkoby skola och i Forsby skola.

 

Fråga:

Fastighetsunderhåll Pernå Kyrkoby skola 5 mån.5620,00 12 mån 22000,00 . Hur mycket har Fastighetsskötseln, i reella kostnader, för Pernå Kyrkoby skola kostat staden år 2019 ?

Svar:

Centralen för näringsliv och infrastruktur svarar: Fastighetsskötseln ingår i ett helhetsavtal som i bokföringen noteras som en så kallad överföringspost. Senaste bokslut uppvisar verksamhetskostnader på 17 200 euro, avskrivningar 500 euro och överföringsposter 33 000 euro.

 

Fråga:

Hur mycket ökar kostnaderna för skolskjutsar om Pernå Kyrkoby skola dras in ?

Svar:

I beredningen har vi uppskattat  att skolskjutskostnaderna ökar med  5 000 euro 2020 och med 10 000 euro för ett år.

Exakta kalkyler på kostnaderna för skolskjutsar kommande läsår finns inte att få. Antalet skjutskilometer och förskolebarnens skjutsbehov varierar från läsår till läsår. Också skjutspriset ändrar då vi har en ny skolskjutsupphandling  på gång. I tilläggskostnaden räknade vi med ökade kilometerantal och ett tilläggspris. Skjutspriserna euro/km ändrar från och med 1.8.2020 oberoende av ändringar i skolnätet.  

Med nuvarande priser och skjutskilometer kostar Pernå Kyrkoby skolas skolskjutsar och skjutsarna mellan  Pernå Kyrkoby och Koskenkylän koulu samt Koskenkylän koulus förskola totalt ca 102 000 euro för läsåret 2019-2020. Då är nuvarande situation med distansundervisning på grund av coronaläget inte beaktad, Koskenkylän koulus förskola finns redan nu i Forsby skolcentrum. Då vi slår ihop skjutsarna mellan Forsby och Pernå Kyrkoby samt räknar med att använda både beställningsbuss och taxi uppskattar vi att kostnaden blir ca 110 000 euro. Då skulle tilläggskostnaden vara ca 8 000 euro på ett läsår.

 

Fråga:

Till hösten 2020 är 141 förstaklassister anmälda till stadens skolor. Hur fördelar de här sig på de nuvarande skolorna ? Har föräldrarna haft möjlighet att anmäla sina barn till de skolor som inte fått budgetpengar för läsåret 2020 – 2021 ?

Svar:

Alla nuvarande skolor var tillgängliga som alternativ vid anmälan till skolan. I brevet till vårdnadshavarna informerade utbildningsväsendet om de ändringar som planeras i skolnätet från och 1.8.2020.

Klicka på bilden för att se den större.

Fråga:

Lovisa stad har färdigt planerade tomter i Pernå Kyrkoby ,alldeles invid skolan ,stadens planeområde, samt mark för planering till tomter.  Hur har de här tomterna marknadsförts ?

Svar:

Centralen för näringsliv och infrastruktur svarar: Under de senaste åren har staden marknadsfört tomter på olika mässor såsom bygg- och vårmässor samt på LHH-dagarna. Staden publicerar regelbundet infon om tomtrea på sin webbplats. Staden har också haft olika allmänna marknadsföringskampanjer gällande boende i Lovisa på internet, i sociala medier och i kollektivtrafiken.

 

Fråga:

Lovisa stadsdirektör ser ljust på Lovisas framtid som boningsort pga att distansarbetet ökar (Nya Östis 26.03.2020). Vad är det första familjer som vi flytta bort från storstäder frågar efter ? Dagvård och skolor ?

Har vi råd att låta de här skattebetalarna söka sig till andra orter pga att servicen på landsbygden dras in ?

Svar:

Till Lovisa stads mål hör att erbjuda god service på två språk och en stabil ekonomi. Bakgrunden till förslaget är stadens ekonomi där stadsstyrelsen i sina budgetanvisningar för budgeten 2020 förutsatte att verksamhetskostnaderna skulle minskas till samma nivå som 2018. Om det blir ett beslut att dra in två skolor och två daghem har Lovisa stad fortfarande kvar 13 skolor och 9 daghem.

Staden har också investerat i sina byar.  Till exempel genom att bygga ett nytt skolcentrum i Forsby. I Pernå Kyrkoby. För oss är varje kommuninvånare viktig.

 

Fråga:

Hur många av Lovisa stadsfullmäktiges ledamöter har besökt/bekantat sig med  Pernå Kyrkoby skola och diskuterat med elever, lärare och föräldrar ?

Svar:

Tyvärr kan vi inte ge ett exakt svar på denna fråga. Undervisningen i skolorna är offentlig och vem som helst kan besöka skolan.

Frågor som skickades före hörandet 16.3 och svar på dem

Fråga:

Önskar få ett detaljerat svar på hur stora inbesparingar det är frågan om. Observera: Ingen klumpsumma utan för varje daghem och skola summan skilt. I svaret bör beaktas de extra kostnader stängningarna av daghem och skolor tillför t.ex. ökade utgifter för skolskjutsar. Tack!

Svar:

Nedan finns två tabellpar där den kalkylerade besparingen är fördelad per skola/per daghem och innehåll. Den första tabellen i paret gäller besparingen 2020 och omfattar hösten (fem månader), från augusti till och med december. Den andra tabellen i paret innehåller den kalkylerade inbesparingen för ett helt år. Summorna i kolumnen skolskjutsar har minus-förtecken. Vi har reserverat summorna för en eventuell ökning av skolskjutskostnaderna och beloppen minskar därmed på den kalkylerade besparingen.

Klicka på bilderna för att se dem större.

 

Fråga:

Vi har inte ansökt om någon ny dagvårdsplats för vårt barn fr.o.m hösten 2020, vart kommer vårt barn då att placeras?

Kommer vi att ha möjligheten att välja var vårt barn får dagisplats?

Vår önskan är att barnen och personalen från Kuggom flyttas som en enhet. Om det inte är möjligt, kommer vi att få veta hur gruppen fördelas före vi gör vårt beslut om vart vårt barn placeras?

Svar:

Frågan om den nya dagvårdsplatsen är en av dem som lyfts fram i barnkonsekvensbedömningen. Där konstaterar vi att vi bör fästa uppmärksamhet på familjernas önskemål när man beslutar om den nya placeringen. En del vårdnadshavare har redan sökt dagvårdsplats i annan enhet och en del vill flyttas som grupp.

Fråga:

Enligt lag skall alla stadens beslut följa stadens strategi, att nedskärning av skolnätet äns föreslås är i full kontrast med stadens strategi. Är inte det illojal förfaring av tjänstemän som föreslår avväckling emot stadens strategi? Illojalitet och förtroendebrist lär vara en godtagen orsak till uppsägning enligt lag.

Då Lovisa emot lag valt att gå emot sin egen strategi, hurdana summor har staden budgeterat för rättsliga kostnader detta kommer orsaka?

”Lovisa byarna och skolornas stad” var det bara en fullständig bluff och bedrägeri?

Svar:

Kommunstrategin uppgörs enligt kommunallagens 37§. I strategin beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Därför står det också i Lovisa stads strategi att ”vi håller vår ekonomi i balans”. Stadens tjänsteinnehavare utför sitt arbete enligt givna anvisningar och gällande budgetberedningen för budgeten 2020 var stadsstyrelsens direktiv att  verksamhetskostnaderna skulle minskas till samma nivå som 2018. I sin beredning av budgetförslaget 2020 åt nämnden för fostran och bildning och konstaterade de ansvariga tjänsteinnehavarna att för att nå samma nivå på driftskostnader som under 2018 måste strukturella lösningar göras 2020 bland annat inom skol- och daghemsnätet.

Om det blir ett beslut att dra in två skolor i Lovisa stad har vi fortfarande kvar 13 skolor i den grundläggande utbildningen. Antalet är märkbart i jämförelse med andra motsvarande kommuner.

 

Fråga:

Vad är kostnaderna för skolskjutsar för barn som skulle tvingas byta skola?

Svar:

Exakta kalkyler på kostnaderna för skolskjutsar kommande läsår finns inte att få. Våren 2020 görs upphandling av skolskjutsar för läsår 2020-2021, det finns alltså inte ett pris/km. Även antalet skjutskilometer och förskolebarnens skjutsbehov varierar från läsår till läsår. Vi har budgeterat sammanlagt 358 600 euro för skjutsarna till Forsby skolcentrum år 2020 och 74 300 euro för skjutsarna till Kirkonkylän koulu. I summorna ingår både förskolornas och skolornas skjutskostnader. I samma skjuts åker både förskolebarn och skolelever till olika skolor.

 

Fråga:

Vilken är summan som budgeterats för krishjälp för barnen som skulle tvingas byta skola?

Svar:

Staden har förutom skolpersonal också elevvårdspersonal, skolkurator, skolpsykolog, skolhälsovårdare och skolläkare som alla finns till för att stöda och hjälpa elever som är i behov av hjälp. Krishjälpen hör till den ordinarie verksamheten, vilket betyder att en skild reservering inte behövs för detta.

 

Fråga:

Hur många elever rymmer forsby nya skola, med beakting till att ”musiksalen” inte får fungera som stadigavarande undervisningsutrymmen, då den saknar fönster?

Svar:

I projektplanen finns 205 elever plus två smågrupper på totalt 15 elever. Tillsammans blir det 220 elever. Musiksalen kan användas som ett normalt undervisningsutrymme. Rummet har fönster men dessa är små. Undervisningen i våra skolor är uppbyggd så att eleverna inte är i samma utrymme hela tiden. I fyra klasshelheter kan dessutom antalet elever växa med 10 per lokal. Skolan har därtill två utrymmen i konsthuset som vid kan användas för allmänundervisningen. Dessa utrymmen har vi tills vidare reserverat för bildkonst och slöjd.

 

Fråga:

Hur kommer staden stöda barn som traumatiseras med långtida, i värsta fall eviga följder pga av kortsiktiga och jäviga tjänstemanna beslut och förslag? och hur har kostnader för detta beaktats?

Hur kommer skolhälsovården resurseras då staden äventyrar barnens välbefinnande?

Svar:

Skolorna kommer att jobba aktivt för att flytten till ny skola skall ske så bra och tryggt som möjligt för barnen. Av den orsaken har barnkonsekvensanalysen genomförts. Det är viktigt att också samarbetet mellan hemmen och skolan fungerar bra.

I sitt utlåtande till stadsstyrelsen gällande servicenätet konstaterar grundtrygghetsnämnden att det nuvarande splittrade skolnätet kräver mer skolhälsovårdsresurser än vad ett koncentrerat skolnät gör. En nedläggning av två skolor minskar inte antalet skolhälsovårdare, men underlättar arbetsplaneringen och bidrar till att arbetstiden räcker till bättre.

 

Fråga:

I vilket statstyrelse protokoll finns nedskärning av skolnätet bokfört, innan fullmäktiges budgetmöte?

Svar:

Ändringarna i servicenätet ingick i stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan 2020-2022. Stadsstyrelsens behandlade förslaget på tre möten; 21.10.2019 § 285, 28.10. 2019 § 290 och 2.12.2019 § 328. På sitt sista möte godkände stadsstyrelsen budgetförslaget att framläggas för stadsfullmäktige för godkännande.

 

Fråga:

Enligt evidens sparar nedskärning absolut inga pengar tvärtom ökar kostnaderna och följderna för barnen är oersättliga. Varför vill Lovisa göra samma misstag och skada barnen?

Svar:

För alla skolor och daghem i Lovisa, oberoende placering och storlek, är det viktigt med en trygg skol- och daghemsmiljö. Vi har strävat efter realistiska kalkyler för beräkning av besparingarna. Därför har vi också räknat med tilläggsutgifter.

 

Fråga:

Hur kommer skolskjutsar att organiseras för barn som skulle tvingas byta skola? Hur garanteras tryggheten under skolvägen?

Svar:

Skolskjutsarna organiseras enligt Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Huvudprincipen för skolskjutsar inom förskole- och grundundervisningen är att de skall arrangeras enligt den kortaste rutten och med det förmånligaste fordonet. För skolskjutsarna (åk 1-9) används i första hand existerande turbussar. Ifall turbussar inte kan användas, sköts skolskjutsarna som beställningstrafik med buss eller taxi. Om skolvägen eller en del av skolvägen klassificeras som farlig, är staden skyldig att arrangera skolskjuts för den farliga vägsträckan eller ersätta kostnaderna för elevens skolresor till vårdnadshavaren för transport eller ledsagning i enlighet med nämnden för fostran och bildnings beslut.

 

Fråga:

Hur passar förslaget på skolnedskärning överens med FNs barnkonvention?

Svar:

Barnkonventionen förutsätter att barnets intressen beaktas i allt beslutsfattande om barn, och detta gäller också budgetering i en svår ekonomisk situation. Det betyder att man måste bedöma framför allt det, om nedskärningarna drabbar barnen i oskälig grad. Dessutom bör man uppskatta, hur enskilda beslut, exempelvis nedläggning av skolor, påverkar barnen, och hur man på förhand kan förebygga eventuella negativa följder.

Lovisa stad har gjort barnkonsekvensanalys av de föreslagna ändringarna i servicenätet och noterar de synpunkter som där lyfts fram. En sammanfattning av analysen finns publicerad på stadens webbsida: https://www.loviisa.fi/sv/dagvard-och-utbildning/utredning-om-servicenatet/

 

Fråga:

Hur får man bäst tag på bildningschefen som inte svarar på ringbud eller på frågor per e-post?

Svar:

Vi beklagar att det är svårt att på tag på utbildningschefen. Han nås på de kanaler som nämns i frågan. Ordinarie direktören för centralen för bildning och välfärd är tjänstledig. Utbildningschefen fungerar som direktörens vikarie vid sidan av sina ordinarie uppgifter och arbetsmängden är tidvis så stor att han haft svårt att hinna svara i tid. Centralen för bildning och välfärd har personal som kan svara på frågor eller vidarebefordra svar vid behov.

 

Fråga:

Lovisa har gått ut med att de kommer använda sig av unicefs modell inom utbildningen i framtiden. Hur ser unicef få Lovisas planer på avveckling av skolnätet?

Svar:

Vi hänvisar till svaret i frågan gällande FNs barnkonvention. Modellen för barnvänlig kommun tillför inte mera pengar till att erbjuda tjänster. Det viktiga är att bedöma förslagets konsekvenser och framförallt hur man kan förebygga eventuella följder.

 

Fråga:

Hur tryggas smågruppsverksam i storskolor?

Svar:

Till rektorernas uppgift hör att planera undervisningen enligt elevernas behov och skolornas timresurser.

 

Fråga:

Varför får Forsby hålla kvar två enheter för daghemsverksam, medan andra byar inte erbjuds någon i närheten av hemmet?

Svar:

I Forsby finns ett daghem, Forsby daghem, som har verksamhet på två platser.

 

 

Fråga:

Är invånare i olika områden i kommunen olika värda?

Svar:

Vi rangordnar inte olika byar. Vår uppgift är ordna service utgående från barn- och elevantal enligt rådande lagstiftning.

 

Fråga:

Hur tryggas specialdieter för hyperallergiker i storskolor?

Svar:

Specialdieter tryggas i storskolor precis lika som i alla våra skolor.

Centralköket gör specialdieten på basis av ett läkarintyg och märker dieten med personens namn.

 

Fråga:

Byskolorna är ett trumfkort Lovisa har på handen för att erbjuda såväl trygghet, högklassig pedagogik, personcentrerat bemötande, individualitet som för att locka nya invånare, vilka alla dessutom enligt evidens konstaterts kostnadseffektiva. Har Lovisa verkligen råd att göra sig av med sitt trumfkort?

Har Lovisa verkligen råd med att bli av med ännu flera skattebetalare?

Svar:

Bakgrunden till förslaget är stadens ekonomi där stadsstyrelsen i sina budgetanvisningar för budgeten 2020 förutsatte att verksamhetskostnaderna skulle minskas till samma nivå som 2018. Skolorna som föreslås indras har inte valts på pedagogiska grunder, och ingen pedagogisk jämförelse har gjorts mellan de större eller mindre enheterna. Förslagen om inskränkning av servicenätet baserades bland annat på tidigare skolnätsutredningar och på utvecklingen av barn- och elevantal. Om det blir ett beslut att dra in två skolor har Lovisa stad fortfarande kvar 13 skolor.

Fråga:

1.  Hur kan Timo Tenhunen delta i beredande av hur man tänkte spara? Timo kan anses Jäv (Förvaltningslag 27 §, 28 §) eftersom hans fru är rektor i det finska skolcentret som kunde vara ett mål för besparingar. Vi skall komma ihåg att elevprognoserna visar att eleverna i centrum minskar med 150 under de kommande fem åren.

Svar:

När det gäller effektivering av verksamhet och besparingar gäller det alla enheter inom centralen för bildning och välfärd utan undantag. Utbildningschefen är inte närchef för rektorn för Harjurinteen koulu. När det gäller inbesparingar granskas alla skolors resurser. Resurserna fastslås av stadsfullmäktige. Resurserna utdelas till enheter, inte personer.

 

Fråga:

2. Vem är med i arbetsgruppen som beredde konsekvensanalysen? Jag har frågat efter namnen på personerna upprepade gånger utan att ha fått ett exakt svar (skriftligt den 20.1,22.1 och 6.2 samt muntligt vid den oficiella öppningen av Lovisavikens skola), jag tolkar det som att kommunen har hemlighållit uppgifterna och ber därför om orsaken till att ni har hemlighållit informationen med hänvisning till:

“Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet”

-2 kapittlet 9 paragrafen

-4 kapittlet 11 paragrafen

-4 kapittlet 14 paragrafen moment 1-4

Svar:

Innan förfrågan utarbetades fick vårdnadshavarna påverka innehållet i enkäten. Utgående från vårdnadshavarnas svar bearbetades enkäten i en arbetsgrupp som bestod av rektorer och representanter för kommunikationen.  Skolornas rektorer och utbildningschefen deltog i uppgiften som tjänsteansvariga. Personerna som deltog var rektorerna Lotta Juslin, Helena Järventaus, Virve Pellinen och Katja Smeds, utbildningschef Timo Tenhunen, utvecklare Tuula Åminne och kommunikationsassistent Camilla Stenvall. Alla övriga rektorer för den grundläggande utbildningen hade som uppgift att analysera och kommentera enkäten.

 

Fråga:

3. Varför planerar ni att behålla två daghem i Forsby på 500 m avstånd från varandra? (det andra daghemmet är Bambi, ni säger att Bambi är en grupp men i verkligheten finns det inga synergier med Forsby daghem som skulle motivera detta). Skulle det inte vara klokare att stänga Bambi och hålla Lekgården eftersom det finns för lite barn i Forsby? Samtidigt skulle det finnas närservice i både Forsby och Pernå Kyrkoby.

Svar:

Forsby områdes platser minskades med tio 1.1.2020, då gruppfamljedaghemmet Duvan drogs in. Bambi är en grupp som ligger avskilt från Forsby daghem, men som ändå är en del av daghemmet. Forsby daghem är det enda daghemmet som erbjuder veckoslutsvård och nattvård. Därför behöver daghemmet ha kapacitet att ta emot barn även från andra delar av Lovisa.

Vad kommer till synergier mellan Bambi och de övriga grupperna i daghemsbyggnaden syns inte utåt. Bambi ligger på gångavstånd från huvudbyggnaden, vilket ger grupperna möjlighet att besöka varandra och ha gemensamma tillställningar och träffar. Personalen kan snabbt vid behov flyttas över mellan Bambi och daghemmet under dagen. Det här är en fördel då personadimensioneringen behöver balanseras, inte minst pga av det varierande behovet av skiftesomsorg.  Från huvudbyggnaden kommer personal till Bambi och hjälper till när Bambis personal planerar, har teammöten osv. Bambi verkar dessutom i lokaler som staden betalar bolagsvederlag för. Om verksamheten upphör finns bolagsvederlagskostnaden kvar det vill säga det uppstår ingen besparing.

Förslaget att upphöra med verksamheten i Lekgården är dessutom en helhet som är kopplad ihop med förslaget att Pernå kyrkoby skola indras.

 

Fråga:

4. Hur har forskning beaktats i konsekvensbedömningen? Om det inte har beaktats så skulle jag rekommendera Liten är naggande god gjord av Cynthia Reeves baserad på 166 forskningsrapporter och Linnéuniversitetets studie av 100 forskningar, gjord av Carl-Henrik Adolfsson. Båda visar klart att små skolar har stora fördelar jämfört med stora skolar samt att närheten till skolan har stor betydelse för lågstadiebarn och yngre.

Svar:

Tack! Vi noterar för övriga intresserade att bägge finns tillgängliga på webben.

Lite är naggande god på adressen: https://sorundanet.se/2007-11-28/

Carl-Henrik Husmans översikt på adressen: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A712915&dswid=9611

Vi känner till rapporterna men dessa har inte använts i barnkonsekvensbedömningen. I vår barnkonsekvensbedömning har fokus varit på hur barn och vårdnadshavare i de berörda enheterna upplever situationen och vilka konsekvenserna blir för barnens välbefinnande och rättigheter.

 

Fråga:

5. Varför var man tvungen att svara med två positiva svar gällande sammmanslagningen av Pernå kyrkoby skola med Forsby skola? Har ni beaktat det när man skrev på det övriga alternativet att man inte ser fördelar men var tvungen att sätta något som en fördel trots att det inte är ens åsikt?

Svar:

Syftet med bedömningen av konsekvenserna för barn är att förstärka de konsekvenser som är positiva med tanke på barnens välbefinnande och förverkligandet av barnens rättigheter och undanröja eller åtminstone lindra de negativa konsekvenserna.

 

Fråga:

6. Hur har man beräknat de stigande kostnaderna inom elevvården vilka kommer att vara oundvikliga när man slår ihop skolor? Idag är 8 av 15 speciallärarna och specialundervisningen kompetenta, Hur åtgärdar ni dethär när behovet ökar?

Svar:

Staden lediganslår varje år de speciallärartjänster som innehas av personer som saknar formell behörighet för sin tjänst. Det har under flera års tid varit brist på utbildade speciallärare vilket försvårar rekryteringen. 

Staden har förutom skolpersonal också elevvårdspersonal, skolkurator, skolpsykolog, skolhälsovårdare och skolläkare som alla finns till för att stöda och hjälpa elever som är i behov av hjälp. Med färre skolor använder personalen den tid som gått åt till resor för arbete i skolorna.

 

Fråga:

7. Beror de överskridande byggkostnaderna i Forsby skolcentrum på att ni har modifierat skolan för att få Kyrkobyselever och rymmas in. Den ursprungliga planen var att det skulle rymmas 204 elever i skolan men nu ger ni ut helt andra siffror. I den ursprungliga planen ingick endast Forsby och Koskenkylän koulus elever. De budgeterade kostnaderna var 7 miljoner för byggkostnaderna men enligt infot på Lovisa stads sidor ligger den nu på 8,4 miljoner dethär är en överskridning på 1,4 miljoner €.

Svar:

Under byggnadstiden har det gjorts en ändring och den gäller rumsindelningen. Avsikten var att ett stort klassrum på gamla skolans sida skulle delas med en fast mellanvägg men rummet delades istället med en flyttbar mellanvägg, det vill säga rummet kan fungera både  som ett stort rum eller två mindre. Ändringen kostade cirka 10 000 euro. Alla övriga kostnader ingår i de ursprungliga entreprenaderna och de tilläggs-/ändringsarbeten som hänför sig till dem, till exempel tilläggskostnader för sprängningsarbeten.

Fråga:

Fråga 1: Jag ber om en redogörelse för uträkningen av den beräknade tilläggs transportkostnaderna för eleverna i Pernå kyrkoby skola (ökningen jämfört med tidigare transportkostanader).

Fråga 2: Är era beräkningar för elevtransporterna lika pålitliga som för Forsby skolcentrum där inventarierna var budgeterade till 390 000 € men de verkliga kostnaderna enligt infot på Lovisa stads sidor 600 000€ alltså en överstigning på ca 50%? Eller som de skolvisa kostnderna där ni hade gjort ett formelfel så att den interna hyran var negativ för några skolor (informationen är hämtad från “Frågor och svar om servicenätet”).

Svar:

Tyvärr måste vi upprepa vårt svar att det inte finns att få exakta kalkyler på kostnaderna för skolskjutsar kommande läsår på grund av alla osäkra faktorer såsom ny upphandling och antalet skjutskilometer samt skjutsbehov. I budgeten har vi uppskattat att tilläggskostnaden på årsnivå för skjuts av Pernå kyrkoby elever till Forsby skolcentrum är ca 10 000 euro genom att öka antalet skjutskilometer och räkna med en prisförhöjning skjutspriset. Vi har räknat med en tilläggskostnad eftersom det är flera skjutsberättigade. Egentligen borde vi inte alls räkna med prisförhöjningen i kalkylen för skjutspriserna ändrar från och med 1.8.2020 oberoende av ändringar i skolnätet. Om skjutspriset stiger blir skjutsarna dyrare också ifall skolnätet förblir oförändrat.

Fråga:

1. Miksi Pernå kyrkoby skola joutui luopumaan kolmannesta opettajasta muutama vuosi sitten? Timo Tenhunen totesi tuolloin koululla kuulemistilaisuudessa ettei säästöjä tule opettajan vähentämisellä. Miksi se sitten tehtiin? Tenhunen totesi tuolloin, että koska koululle joudutaan palkkaamaan aineenopettaja ja hänen matkakulut eri yksiköiden välillä on korvattava ei säästöjä synny. Syy ei myöskään  tässä tapauksessa voinut olla pedagoginen. Ei se voi olla pedagoginen valinta, että yksi ja sana opettaja saa opetettavakseen 2 vuosiluokan sijaan 4 vuosiluokkaa. Eli mitä muuta kolmannen opettajan vieminen oli kuin koulun lakkautuksen “valmistelua”?

Svar:

Siirtyminen kahden opettajan kouluksi johtui oppilasmäärän vähentymisestä. Esimerkiksi tilastointipäivänä 20.9.2010 Pernå kyrkoby skolassa oli 43 oppilasta. Tällä hetkellä koulussa on 26 oppilasta ja 4 esikoululaista. Se on totta, että säästöjä ei ole tullut yhden opettajan verran koska koulussa on tuntiopettaja mutta tuntimäärä ja henkilöstökustannukset ovat kuitenkin pienempiä verrattuna tilanteeseen kuin koulussa oli kolme perusopetusryhmää. Siirtymävaiheesssa Pernå kyrkoby skola sai suhteessa enemmän tunteja kun vastaavankokoiset koulut, joka osaltaan vähensi säästöjä.

Fråga:

1. Miten toteutuu eri kylien välinen tasa-arvo Loviisassa? Miksi Valkon pientä päiväkotia ei suljeta? Sieltä on vain 5 km matka keskustaan ja Rauhalan vielä lyhyempi. Lisäksi Valkoon ei ole pariin vuoteen saatu  toista pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa. Miksi sen sijaan Leikkiksen päiväkodin lasten vanhempien odotetaan ensi syksystä alkaen viemään lapsensa 14 km päähän Koskenkylän päiväkotiin? Miten oletetaan kylällä asuvien sukulaisten ja ystävien auttavan lasten viemisessä ja hakemisessa päiväkotiin tai sieltä pois kun hakumatkasta keertyy 28 km entisen . Ei voi kävellen hakea.

Svar:

Valkon päiväkoti ei kuulunut alkuperäiseen lakkautussuunnitelmaan, vaikka päiväkoti onkin pieni. Valkon päiväkodissa toimii tänään kaksi ryhmää, lakkauttamisuhan alla molemmissa on yksi ryhmä. Lakkautumisuhan alla oleviin päiväkoteihin on jo pitkään ollut vaikeuksia saada täyteen kokonainen lapsiryhmä ja siksi myös henkilökunnan mitoitus on heikentänyt perheiden mahdollisuutta saada hoitoa tarpeisiinsa (aikaisista aamuista iltapäivälle viiteen asti). Lisähenkilökuntaa on sen takia palkattu, joka tarkoittaa, että yksikölle on tullut lisäkustannuksia. Valkon päiväkodissa lapsimäärän väheneminen ei ole jatkunut yhtä pitkään kuin Kuggomin päiväkodissa ja Leikkiksessä.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ei oleta, että sukulaisten tai ystävien on osallistuttava lapsen viemiseen ja/tai hakemiseen. Esim. Koskenkylän päiväkodissa lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa sen ajan hän sitä tarvitsee. Aukioloajat ovat lasten tarpeiden mukaiset päivisin, iltaisin, viikonloppuisin ja myös öisin.

Lapsen ei tarvitse vaihtaa paikkaa päivän aikana vaan saa olla päiväkodissa siihen asti kunnes on aika mennä kotiin.

 

Fråga:

2. Miksi Koskenkylässä toimii eri tiloissa Bambi? Jos Leikkiksen lapset kerran mahtuvat Koskenkylän päiväkotiin miksei sen sijaan suljeta Bambi ja säilytetä Leikkis?

Svar:

Koskenkylän alueen paikkalukumäärä vähennettiin kymmenellä 1.1.2020, kun ryhmäperhepäiväkoti Duvan lakkautettiin. Bambi on Koskenkylän päiväkotiin kuuluva ryhmä, vaikka sijaitsee eri rakennuksessa. Koskenkylän päiväkoti on ainoa Loviisan päiväkodeista, joka tarjoaa viikonloppu- ja yöhoitoa. Siksi päiväkodilla on oltava riittävä kapasiteetti ottamaan vastaan lapsia myös Loviisan muilta alueilta.

Mitä tulee Bambin ja muiden päiväkotirakennuksissa olevien ryhmien väliseen synergiaan, se ei välttämättä välity ulkopuolisille. Bambin ryhmä on kävelymatkan etäisyydellä päärakennuksesta, joka mahdollistaa osallistumisen päärakennuksessa järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapaamisiin. Henkilökunta pystyy tarvittaessa päivän aikana siirtymään Bambin ja päiväkodin välillä. Vuorohoitotarpeen vaihtuvuuden vuoksi henkilökunnan siirtäminen sujuvasti on eduksi. Päärakennuksesta tuleva henkilökunta auttaa Bambin henkilökuntaa ottamalla tilapäisesti vastuun heidän ryhmän lapsista sillä aikaa, kun heillä on suunnittelua, tiimipalaveria tai muuta vastaavaa.

Bambi toimii tiloissa, josta kaupunki maksaa yhtiövastiketta. Vaikka toiminta loppuisi kaupungin on kuitenkin maksettava yhtiövastiketta, joka omasta puolestaan ei tuo kaupungille säästöä.

Tämän lisäksi Leikkiksen lakkauttamisehdotus kuuluu kokonaisuuteen, johon liittyy Pernajan Kyrkoby skolan toiminnan loppuminen.

 

Fråga:

2. Mitkä ovat Leikkiksen ja Pernå kyrkobyskolan lämmityskulut talojen ollessa tyhjillään? Mitä Loviisa on suunnitellut tekevänsä taloille jos koulu ja päiväkoti lakkautetaan? Menevätkö ne siinä tapauksessa myyntiin? Miten varmistetaan, että mahdolliset myyntirahat eivät menisi kankkulan kaivoon tai vaikka keskustan kehittämiseen ja asuntomessuorganisaatiolle?

Svar:

Peruslämmityksen osuus on noin 60% normaalista lämmityskuluista. Tämä merkitsee vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella, että lämmityskustannukset olisivat noin 3000 euroa taloa kohti.

Loviisan kaupungilla on iso rakennusmassa ja linjaus on, että kiinteistöistä joita ei tarvita kunnan toimintaan luovutaan ensikädessä myymällä.  Kiinteistön mahdollinen myyntivoitto (tasearvon ja myyntihinnan välinen erotus) kirjataan käyttötalouden tuloslaskelmassa tuloksi. Rahat eivät ole korvamerkittyjä vaan käytetään kaupungin tuottamien palveluiden rahoittamiseen.

 

Fråga:

3. Miten Loviisan kaupungilla on varaa luopua Pernå kyrkoby skolasta, jossa on terve sisäilma, samoin kuin päiväkoti Leikkiksessä? Ja Kuggomin päiväkodissa.. Samaan aikaan keskustassa Kouluissa on sisäilmaongelmia. Eikö tässäkin asiassa nouse pintaan Timo Tenhusen jääviys?  Koulussa , jossa Tenhusen vaimo toimii rehtorina on sisäilmaongelmia ja korjaamiseen käytetään satoja tuhansia euroja. Ja puolestaan kyläkoulumme haluttaisiin lakkauttaa, vaikka säästöt ovat mitättömiä.

Svar:

Jos kysymyksessä viitataan Harjurinteen kouluun ja Loviisan lukioon niin sisäilmaongelmat on korjattava, riippumatta siitä säilytetäänkö vai lakkautetaanko Pernå kyrkoby skola ja Leikkis.

Aikaisemmat kouluverkkoselvitykset osoittavat, että kaikissa Loviisan kaupungin kiinteistöissä tarvitaan laajoja kunnossapitotöitä. Kaupungin rajoitetun taloudellisen tilan vuoksi on talousarviorahoja voitu käyttää vain akuuttien ongelmien hoitoon.

 

Fråga:

4. Miten turvataan lapsemme vapaa-aika jos koulumatka yli nelinkertaistuu eli pitenee reilusti? Mitä jos lapseni myöhästyy koulusta? Pitääkö minun siinä tapauksessa kuljettaa lapseni 14 km päähän kouluun?

Svar:

Loviisan kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaan koulu- ja esiopetuskuljetusten sujuminen kuljetusreiteillä edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa vähintään viisi (5) minuuttia ennen sovitussa noutopaikassa. Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus on vanhempien vastuulla.

Perusopetuslaissa säädetään oppilaiden koulumatkoista, ettei niistä tule kohtuuttomia. Laissa todetaan, että oppilaan (alle 13 vuotiaan) päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Odotusaika koulussa on valvottua. Loviisassa maksimiaika on enemmän poikkeus kuin sääntö.

Fråga:

Kuljetetaanko iltapäiväkerhoon osallistuva taksikuljetukseen oikeutettu lapsi kunnan toimesta klo 16 tai/ ja 17 taksilla kotiin?

Svar:

Ei kuljeteta. Kuljetusoikeus on suoraan koulusta kotiin, ei iltapäiväkerhosta.

Loviisan kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet: 1.2 Koulumatka

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin tai asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään suoraan kouluun/päiväkotiin ja sieltä palatessaan.

Tidigare frågor

Fråga:

Att nedläggning av både skola och daghem ens lyfts upp till diskussion är fullständigt avskyvärt. Byarna och dess service är Lovisas trumfkort. Trots att dagens politiska linje är att centralisera till storstäder så kommer det inte att bära långt och riktningen kommer att vända. Centralisering kommer att bita politiken i benet då bostadspriser höjs och bara höginkomsttagare har råd att ens blicka mot Helsingfors. Nu vill Lovisa kasta bort sina trumfkort i att locka människor att flytta hit. Hur tänker ni där? Antalet barn i byn är stabilt, medan det i centrum är drastisk sjunkande. Är det inte i centrum som besparingarna borde göras?

Varför får Forsby hålla kvar sina båda daghem medan vi skulle tvingas att köra 40 km per dag för att få vårt barn till dagis och hem? Mängden bensin som vi använder på dessa 40 km per dag kommer att minska vår köpkraft av Lovisas service och detta betyder mindre inkomster för företagen.

Är Forsbyborna mera värda än vi i Pernå? Vi, som alla andra i byn, är måna om att få bevara både daghem och skola i Pernå kby för att trygga en fin vardag för våra barn. Göra dem till en del av samhället, få dem att älska sin uppväxt miljö och en vacker dag grunda hem och familj i denna fina stad med sina härliga byar, byskolor och -daghem. Detta är hälsosamt och långsiktigt tänkande. Läggs byskolan och daghemmet nu ner mister Lovisa sin attraktivitet till omvärlden och befolkningen kommer att fortsätta minska.

Stanna upp o fundera på konsekvenserna innan ni gör beslut som inte går att ångra. I dagens värld röstar folk mycket snabbt med fötterna.

Svar:

Tack för ditt meddelande. Jag vill börja med att säga att jag förstår er besvikelse.  Precis som du nämner så blir barnen efter hand färre på de flesta områden i staden. Även om barnantalet hållts stabilt i Pernå kyrkoby de närmsta åren, så har där skett stor minskningen redan tidigare. Daghemmet har länge kämpat med att få ihop tillräckligt  barn för ens en enda grupp. Lekgården skulle ha kapacitet att ha verksamhet för 33 barn. När vi får i uppdrag att se över vårt servicenät, så måste vi tyvärr börja från de enheter som delvis går på “tomgång”.

Ni nämner att Forsby har två daghem. I Forsby (Gammelby) stängdes gruppfamiljedaghemmet Duvan 31.12.2019 till följd av ett alltför lågt barnantal och det faktum att vi var tvungna att hitta inbesparingar. Barnen och personalen flyttades till Forsby daghem. Andra enheter finns där inte på området. I centrum har Villekulla daghem minskats med två barngrupper. Barnen och personalen från de här grupperna flyttades 1.8.2019 till Fredsby daghem och Märlax daghem. Så det har också skett förändringar på andra områden. Vi värderar inte ett område högre än ett annat. 

Ni nämner att det dagligen blir 40 km extra körväg för er om verksamheten slås ihop med Forsby daghem. Jag vet inte åt vilket håll ni pendlar, men vill understryka, att i ett sådant fall att stadsfullmäktige i april beslutar att stänga Lekgården, så har ni som föräldrar rätt att välja ett annat daghem än Forsby om det logistiskt finns lämpligare ställen.

 

Fråga:

Finns de kvartalsvisa siffrorna (de som används till att räkna ut medeltalet) tillgängliga för någar år tillbaka? 2019 finns ju eftersom ni kommer att räkna ut medeltalet på det men om även 2018 och 2017 finns tillgängliga så ber jag om dem.

Svar:

Här kommer siffrorna för de 3 senaste åren enligt överenskommelse.

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Jag har av föräldrar blivit informerad om att statistiken släpar efter såtillvida att inflyttade från 2019 saknas. Är det så?

Svar:

I statistiken finns alla som är folkbokförda i Lovisa i januari 2020. Med andra ord, om personerna gjort en formell flyttningsanmälan till kommunen, så finns de med i statistiken. Vi tar uppgifterna från befolkningsregistret.

 

Fråga:

Enligt era beräkningar finns det plats för Lekgårdens barn i Forsby daghem, betyder det att alla får plats i Forsby daghem, också de som nu är i Bambi?

Svar:

Ja, enligt våra beräkningar ryms Lekgårdens barn in i Forsby daghem. Verksamheten i Bambi fortsätter som vanligt. Det finns inga planer på att även flytta den verksamheten “upp” till daghemmets huvudbyggnad.

 

Fråga:

På vissa ställen i stadens information klassas Bambi som gruppfamiljedaghem, på andra ställen som daghem, hur är det?

Svar:

Bambi är inte längre ett gruppfamiljedaghem. Sedan 1.8.2016 är Bambi en daghemsgrupp tillhörande Forsby daghem.

 

Fråga:

Hur många platser har Bambi? Ser i tabellen att det är 21, en mamma säger att Bambi nu har  19 barn och att det är fullt.

Svar:

Bambi har har både under och över 3-åringar. Ett barn under 3 år upptar 1,75 platser i en sk. syskongrupp. Därav är gruppen full, trots att där endast är 19 barn. Om alla var över tre skulle det rymmas 21 barn i Bambi. Den nuvarande gruppen består av både barn som började 1.8.2019 och Duvans barn. Genom att flytta Duvans barn till Bambi, kunde vi undvika att splittra den i samband med Duvans stängning (31.12.2019). På så sätt kunde vi bemöta både familjernas och personalens önskemål. Vi ville ge Duvan en sk. “mjuklandning” in i daghemmet.

 

Fråga:

Vilken är personalstyrkan? 5 när jag läser stadens hemsidor, enligt mamman som kontaktat mig är det 4.

Svar:

Fem personer arbetar för tillfället i Bambi. Tre sedan tidigare + de två som 1.1.2020 flyttade med från Duvan. 

 

Fråga:

Jag ber om elevstatistiken som elevantalet i budgeten grundar sig på.

Svar:

Bifogat finns den elevstatistik som vi använde i kalkylen över verksamhetskostnaderna/elev för budgetåret 2020.

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Vem är personerna i arbetsgrupen? (svara med namn)

Svar:

Stadens rektorer och utbildningschefen deltar i arbetet på basen av sin tjänsteställning. Rektorernas namn finns på skolornas webbsidor. Utbildningschefen och rektorerna kan sinsemellan enligt behov bilda arbetsgrupper för olika ändamål.

 

Fråga:

Hur många elever skjutsas till Koskenkylän koulu och förskola för de finska barnen (2018 och läget nu) från Pernå Kyrkoby hållet?

Svar:

Antalet skjutsberättigade 2018 var 17 till antalet och 2019 var antalet 21. Eleverna färdas med taxi och buss.

 

Fråga:

Hur många finska elever och finska förskole elever skjutsas från Pernå Kyrkoby hållet i nästa år?

Svar:

Hösten 2020 är antalet enligt nuvarande uppgifter 23 elever. Eleverna kommer också i fortsättningen att färdas med taxi och buss.

 

Fråga:

Vad menar ni med enhetspris och hur stort är enhetspriset idag?

Svar:

Vi antar att du avser enhetspriset för skolskjutsar. Priset anges i euro/km. För tillfället är priset för rutten mellan Pernå kyrkoby, Koskenkylän koulu och skolans förskola 3,38 €/km.

 

Fråga:

Jag och andra föraldrar är besviken att nu tänker lovisa att stänga Kuggom daghemmet.

Det vill vi absolut inte, och för att få en bättre uppfattning över vad stängninsbeslutet grundar sig på, så ber vi om att få svar på följande frågor:

1) Hur stora är de beräknade inbesparingarna i samband med det tilltänkta stängande av Kuggom Daghem?

2) Var kommer barnen som nu är placerade i Kuggom Daghem att placeras vid en eventuell stängning?

3) Hur sköts Haddom skolas förskolas morgon- och eftermiddagsvård vid en eventuell stängning av Kuggom Daghem?

4) Hur framskrider beslutsfattande gällande en eventuell stängning av Kuggom Daghem? Vilka organ tar beslut i frågan och vid vilka tidpunkter?

Svar:

Tack för meddelandet. Jag vill börja med att säga, att jag förstår er besvikelse. Kuggom daghem har en lång historia och är ett omtyckt daghem av många olika orsaker.

Gällande tidtabellen för processen, så har jag igår skickat ut en förhandsinformation som antagligen idag publiceras på daghemmets peda.net-sidor. Processen startar med att stadsstyrelsen godkänner tidtabellen på sitt möte 27.1. och sänder ärendet till nämnden för fostran och bildning för fortsatta åtgärder. Målet är att vi ska ha ett fullmäktigebeslut i april. Tidtabellen och  åtgärdsförslagen som vi nu bereder för stadsdirektören innehåller enkäter till vårdnadshavare, konsekvensbedömningar, insamling av utlåtanden, hörandetillfällen osv. Det kommer mera information om processen efter stadsstyrelsens möte.

Den enkät som riktas till föräldrarna i de indragningshotade daghemmen, kommer att innehålla frågeställningar kring var familjerna önskar plats om det nuvarande daghemmet dras in. Alternativ för förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård kommer också att beredas.

I bilagan finns en kalkyl på de beräknade inbesparingarna. För Kuggom daghem beräknas inbesparingen vara ca. 108 000 euro på årsnivå.

 

Fråga:

Vi skulle vara glada, om ni kunde klargöra ännu några saker.

1. Kalkylen var inte så tydlig, kan ni öppna den lite utförligare för oss, dvs. hur har ni kommit till de här summorna? Vi skulle villa ta del av beräkningarna bakom de här siffrorna.

2. Hur och när har ni tänkt att göra konsekvensutredningen?

3. Hur många barn har det räknats att ska delta i dagvård på hösten 2020 totalt i Lovisa området?

Svar:

I bilagan finns den bekanta excel-tabellen. Nu uppdaterad med vad de olika summorna innehåller.

En konsekvensbedömning innehåller många olika delar. Under nästa vecka kommer ni vårdnadsahavare att få en enkät som vi önskar att ni svarar på. Vi kommer också att samla in olika utlåtanden. Personalen kommer vi att träffa inkommande måndag. Enligt av stadstyrelsen godkända tidtabellen så ska stadsfullmäktige ta beslut i april.

Att beräkna den totala mängden barn inom dagvården inkommande höst är svår eftersom de flesta ansöker om plats först under februari-mars. Det vi i det här skedet har att utgå ifrån, är antalet platser vi har i de olika daghemmen och jämföra det med antalet barn som finns på respektive område.  Med andra ord, eftersom barn börjar inom småbarnspedagogiken i väldigt olika åldrar, vet vi med säkerhet först efter att de flesta ansökningar kommit in.

Jag sätter som bilaga en tabell, som beskriver antalet daghemsplatser på de olika områdena samt antalet barn på området. Där finns både en spalt för dem som redan är i vår service, samt dem som vårdas hemma. Uppgifterna får vi från befolkningsregistret så den inkluderar också inflyttade barn. Du får gärna höra av dig igen om du behöver hjälp med att tolka den. Den kan vara svårläst om man inte är riktigt insatt.

Kalkylerade besparingar Kuggom daghem 2020_Kustannussäästöt Kuggomin päiväkoti 2020 (ruotsiksi)

 

Fråga:

Vem är med i arbetsgruppen?

Svar:

Arbetsgruppen som du avser är stadens personal som gör upp frågor till konsekvensbedömningarna om eventuella skolindragningar. Gruppen består av rektorer och utbildningschefen. 

 

Fråga:

Är arbetsgruppen tvärsektoriell som UNICEFs anvisningar föreslår?

Svar:

Den här gruppen jobbar enbart med att fundera på frågor som vi tar med i konsekvensbedömningen som riktar sig till skolelever och deras vårdnadshavare.  Gruppen kontaktade vårdnadshavarna för att ge en möjlighet att delta i processen redan i tidigt skede. Vi kommer att utveckla  metoderna för bedömning i enlighet med de modeller UNICEF har. Hösten 2020 inleds utbildningen i UNICEF-modellen. Nu följer bedömningen bland annat de direktiv som institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar för konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningen tillämpar UNICEF byggklossar för en barnvänlig kommun.

 

Fråga:

Kan ni bekräfta att ni beaktar forskningsinformation som UNICEFs anvisningar har tagit upp som första punkt i insamlandet av information?

Svar:

Vi uppfyller THLs kriterier.

 

Fråga:

Kan ni bekräfta att det inte finns någon i gruppen  som är jävig i ärendet?

Svar:

Det här är en grupp som enbart bereder frågor till konsekvensbedömningen.

 

Fråga:

Alla protokoll från 2019 som gäller indragandet av budgetmedel för skolor och daghem i kommunen. Stadstyrelsens protokoll den 11.12.2019 och nämden för fostran och bildnings protokoll den 25.9.2019 har jag redan så de behövs ej. Jag vill även veta på vilken bas man har valt just det skolor och daghem som man har valt.

Svar:

Lovisa stads protokoll finns publicerade på stadens webbsidor. Adressen är: http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Frågans behandling och beredning framgår ur de protokoll du redan har. De föreslagna skolorna och daghemmen har valts bland annat utgående från riktlinjerna i skolnätsutredningarna. Ett annat argument är en strävan att skapa enhetliga, större och därmed effektivare servicehelheter.  

 

Fråga:

I projektplanen framgår klart och tydligt att skolan är planerad för 205 elever och inte 220 elever som tidigare påstods. I projektplanen punkt 9.1 näms även elevantalet 204. I planritningen tidigare framgår också att den enda förändingen som är gjord från projektplanen är att specialklasserna inte mera ses som ett behov utan man har istället gjort det till ett större klassrum. Det här betyder att man kan göra en till basgrupp men kommer att ha en sammansatt klass eftersom musikklassen inte får användas för basundervisning eftersom där fattas fönster.

Svar:

I projektplanen finns 205 elever plus två smågrupper på totalt 15 elever. Tillsammans blir det 220 elever. Musiksalen är planerat till ett normalt undervisningsutrymme. Rummet har fönster men dessa är små. Undervisningen i våra skolor är uppbyggd så att eleverna inte är i samma utrymme hela tiden. 

 

Fråga:

Ni nämde tidigare att skollunchen kostar 3€/elev/dag men i budgeten  så är kostnaden 4.22€/elev/dag. Vartifrån kommer denhär extra kostnaden?

Svar:

Priset 3,32 €/elev/dag är uträknat från externa kostnader för råvaror+personal+transport+förvaltning och andra kostnader. Den kostnad som budgeterats innehåller också interna kostnader och överföringsposter såsom kostnader för bokföring, löneräkning, företagshälsovård, arkivering, avskrivningar och intern förvaltning.

 

Fråga:

Vilka årskurser är medräknade? 1-6 eller 0-6. Varför är Pernå kyrkobys skola billigare/elev med den interna hyran medräknad? Kan ni skicka en korrigerad version? Vad ingår i leasing hyran? Kan skolan inlösas efter 20 år? Vad är summan då? Vad betyder en ½ elev? Varför är elevantalet 92,5 och inte 99 (1-9) eller 116 (0-6) såsom elevstatistiken från augusti 2019 visar.

Svar:

I jämförelsen har vi använt oss av siffror från bokslut och budget. I bokföringen och budgeten har förskolan, årskurs 1-6, specialklasserna, Lovisavikens skola åk 7-9 och Harjurinteen koulu åk 1-9 egna kostnadsställen. De siffror som ingår i tabellen gäller enbart åk 1-6.  

Tack för att du var uppmärksam. I tabellen som du fick fanns ett formelfel. Elevantalet i Kyrkoby skola och Kirkonkylän koulu hade bytt plats i formeln för kolumnen €/elev. Formeln och elevantalet var rätt i relationstalet verksamhetskostnader €/elev utan intern hyra. Den korrigerade tabellen finns bifogat. Korrigeringarna är angivna med röd font. I leasinghyran ingår leasingkostnaderna för skolbygget, möbler och teknisk utrustning som hör ihop med bygget.  

Skolan kan inlösas efter 20 år med restvärdessumman som för Forsby skolcentrums del är ca 2 miljoner euro.  

Elevantalet är ett medeltal av elevantalet för två läsår. Samma sätt att räkna använder utbildningsstyrelsen i sin finansieringsstatistik. Elevprognosen anger det uppskattade elevantalet per läsår.

 

Fråga:

Om jag förstod svaret rätt så har ni kombinerat de olika skolorna och sedan räknat ut skillnaden mellan dethär läsåret och nästa. Man kan inte göra en pålitlig uträkning på dethär sättet eftersom det inte visar skillanden i den enskilda skolan. I dethär fallet så flyttas den finska skolan så att skjutsbehovet troligen minskas och det förvränger siffroran för Pernå kyrkobys skola. Hur många elever skjutsas i år till Koskenkylän koulu? Hur många i nästa år?

Ni nämner att det i budgeten finns reserverat 358 600 € för skolskjutsarna totalt till den nya skolan. Om man ser i bilagan om skolskjutsar som ni skickade så kommer man fram till 128 700€ (Forsby skola + Kyrkoby skola) + 154 200€ (Koskenkylän koulu) = 282 900 €. Skillnaden är 358 600 € – 282 900 € = 75 700€. Till vad har dessa pengar reserverats?

Svar:

Jämförelsen av skjutskostnader i vårt tidigare svar gäller enbart skjutsarna mellan Pernå Kyrkoby och Forsby skolcentrum jämfört med nuvarande skjutsarrangemang då eleverna skjutsas till Pernå Kyrkoby skola och Koskenkylän koulu samt respektive skolors förskolor.  Alla finskspråkiga elever i Pernå Kyrkoby kommer fortfarande att ha rätt till skolskjuts.  

Skillnaden 75 700 euro har reserverats för förskolans skjutsar i tre skolors förskolor. Tabellen med skolvisa siffror gäller enbart åk 1-6. 

 

Fråga:

Kan ni förklara er kalkyl? Nu har ni räknat summorna gånger varandra men om enhetspriset stiger  så måste summan ökas även för de skjutsar som gjörs idag. Ni nämde att ni ökade km antalet med 60 km så antar jag att ni har räknat med 3 skjutsar x 2 (gånger/dag) x 10 km. Här kan jag anmärka att Google maps ibland räknar vägen över den gamla stängda bron i Forsby och då kommer man til 9.9 km men om man räknar med vägen som går att köra så är sträckan 12 km.

Svar:

Som vi konstaterade handlade det om ett tillägg som baserar sig på uppskattning där vi räknade med fyra resor och 15 km per resa. Kalkylen i vårt svar 8.1.2020 på fråga 7 visar att den uppskattade tilläggskostnaden till och med kan bli mindre än 10 000 euro.

 

Fråga:

Jag ber dessutom om kostnaden/ elev i Harjunrinne (0-6 eller 1-6) enligt samma modell som den tidigare bilagan.

Svar:

Tyvärr är det inte möjligt att meddela kostnaderna/elev i Harjurinteen koulus åk 1-6 separat eftersom skolan är en enhetsskola med åk 1-9 och alla kostnader bokförs på samma kostnadsställe.

 

Fråga:

1. Vad är grunden på vilket sätt barnen delas upp till vilket upptagningsområde de hör? (Är det tex baserat på postnummer)

2. Finns tabellerna också tillgängliga enligt modersmål?

3. Hur många dagisplatser estimerar staden att kommer att vara ockuperade (Barn som behöver dagvård) den 1.1.2020, och hur många 1.5.2021? Hur räknas detta ut?

4. Om fråga 3 inte går att svara på, har staden isåfall historiedata för hur många barn som fått nån slags dagvård 1.5 och 1.8 varje år några år tillbaka?

Svar:

1. Vi har ju inga specifika upptagningsområden eller “närskola”-principer som på skolsidan, utan familjer väljer själva vart de söker. Men när vi följer antalet födda barn så använder vi postnummer för områdesindelningen. Uppgifterna får vi från statistikcentralen.

2. Det går att få uppgifter från statistikcentralen på språkfördelningen (modersmålet). Vi har inte tillsvidare haft behov av den eftersom vi på alla områden (förutom Ruukki) erbjuder småbarnspedagogik på båda språken. Barnets modersmål bestäms enligt mammans modersmål, men vi har många tvåspråkiga familjer som ändå kan välja sin service på det andra, så en sådan statistik har inte tjänat oss. I ansökan meddelar familjen på vilket språk de önskar få dagvård. Därefter planerar vi verksamheten. Därav 4 månaders regeln beträffande ansökningstiden.

3-4. Den sk. bruksprocenten för nästa verksamhetsår klarnar senast i april när vi har en bild av antalet sökande för hösten. De flesta söker under februari-mars. Vi hoppas ju på en optimal användning av våra platser. Normalt har vi några lediga platser när vi inleder ett verksamhetsår. De fylls under året av det fåtal som börjar på dagis under ett pågående verksamhetsår. Oftast har vi en 100% användningen per 1.5. Och så ska det ju vara om platsbehovet är rätt estimerat.

Informationen du ber om i fråga 4 har vi inte tillgång, eftersom vi inte följer upp platsanvändningen på det sättet.

I stadens bokslut från tidigare år finns publicerat antal barn per år inom vår service. De siffrorna bygger på ett medeltal på antalet barn: 31.3., 31.5., 30.9., 31.12.

Det blir snart aktuellt att ta fram det här för år 2019. Jag kan gärna skicka dom åt dig sedan. Tidigare års bokslut finns på stadens nätsidor.
https://www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/ekonomi/budgeten-och-rapportering/

 

Fråga:

Jag nämnde tidigare att jag var intresserad av skilda siffror för Bambi och Forsby. Hur är kapaciteten och personalen fördelad mellan dessas enheter?

Svar:

Forsby daghem har följande gruppindelning:

Blåbären/Mustikat: 12 platser (0-3 åringar)/ 3 i personalen (+ skiftesvården med 3 i personalen)

Björbären: 21 platser (3-5 åringar)/ 3 i personalen

Vadelmat: 14 platser (3-5 åringar)/2 i personalen

Metsämansikat: 21 platser (3-5 åringar)/ 3 i personalen

Bambi är en sk. syskongrupp med både under och över 3-åringar. Från och med 1.1.2020 har Duvan som stängdes flyttat in i Bambi. För tillfället finns där 10 barn under 3 år och 11 barn över. Sammanlagt alltså 21 barn. Och som jag tidigare nämnde så är där 5 i personalen (Bambis 3 och 2 som följde med från Duvan).

 

Fråga:

Jag behöver ännu lite precisering.

1. Det antal som ni har get som kapacitet för de olika daghemmen, handlar det om teknisk max. antal? Alltså att man måste göra som i Liljendal (skaffa baracker) om man vill öka barnantalet i något daghem.

2. Hur många barn finns i den privata dagvården (Krisumaja och de två i Forsby) för tillfället? Hur många av dessa barn går i förskolan i nästa år?

Svar:

Svar på fråga 1: Vi har inga eventuella tilläggsutrymmen med i beräkningarna av platskapaciteten, endast de nuvarande fastigheterna.

Svar på fråga 2: Krisumaja har för tillfället 10/14 platser fyllda, 3 av dom far till förskolan i höst.

Familjedagvårdare 1 i Forsby har 3/4 platser fyllda, 1 far till förskolan i höst

Familjedagvårdare 2 i Forsby har 4/4, inga som far till förskolan i höst.

 

Fråga:

Kostnad/elev/skola (lågstadier) i Lovisa, både budgeterade och förverkligade kostnader, för de senaste 5 åren, samt så detaljerad information som möjligt om vad denna kostnad består av.

Svar:

Bifogat material som har publicerats i samband med tidigare skolnätsutredningar och beredningsmaterial till dem. Uppgifterna är riktgivande också för dagens situation. Skolornas största utgiftspost är personalkostnaderna och personalresursen i skolorna är ungefär de samma idag som de var under åren 2011-2014. Pernå Kyrkoby skola är ett undantag för där har lärarresursen minskat från trelärarskola till tvålärarskola på grund av att elevantalet har minskat. 

I kostnadsjämförelsen finns kostnaderna rapporterade per skola och uträknade per elev för åren 2011-2014. För att göra kostnaderna mera jämförbara ingår inte skolskjutsarna i dem. Skjutskostnaderna för 2014 finns angivna i en separat bilaga. 

Skolkorten är från skolnätsutredningen 2015-2020 likaså bilagan med kostnadskalkyler, alternativ 1-3 som då låg till grund för olika skolnätsalternativ. Siffrorna i bilagan Underhållsplan på lång sikt (PTS) baserar sig på en konsultutredning där konsulten granskat fastigheten och utgående från granskningen noterat vilka underhållsåtgärder som behövs.

 

Fråga:

När kommer ni att svara på frågorna om kapaciteten i de olika daghemmen och personalens fördelning mellan de olika daghemmen?

Jag är medveten om lagens krav och problem med underbemanning (tillfälligt upp till 18 barn/1 vuxen) på morgonen i vissa daghem i kommunen samt problem med den ordnandet av den lagstadgade planeringstiden 6h/vecka för barnträdgårdsläraren och att ni kan flytta personalen (med risk att kompetent personal säger upp sig) men jag är intresserad av hur personalen är fördelad idag.

Svar:

Kapaciteten finns i bilagan som jag bifogade i det förra meddelandet. I den andra tabellen finns antalet platser i respektive daghem just nu. Eftersom antalet personal per daghem är flexibelt och går att anpassa, är det främst daghemmets utrymmen som styr hur många barngrupper som ryms i ett daghem.Till skillnad från skolsidan, så vet vi inte i vilken ålder ett barn börjar i vår verksamhet. Det medför vissa utmaningar med t.ex. planeringen av personalstyrkan. Eftersom barn har en subjektiv rätt till daghemsplats, händer det att vi mitt under ett pågående verksamhetsår måste justera platsantalet. Kommunen har skyldighet att inom 2 veckor erbjuda plats i de situationer där en förälder som varit hemma plötsligt får sysselsättning. I annat fall är behandlingstiden 4 månader.

Idag är personalen fördelad enligt listan i bilagan. Som det framgår så har vi några enheter som endast har en (1) barngrupp, men ändå 4 i personalen. Orsaken till att vi har en extra personal i förhållande till barnantalet, är öppethållningstiderna. Tre personers arbetstid räcker inte till att erbjuda service från 6.30-17.00.

 

Fråga:

Kan ni skicka den godkända projektplanen eftersom den jag har inte stämmer med ert svar.

Svar:

Den godkända projektplanen hittas på stadens peda.net-sidor. Länken till sidan är
https://peda.net/loviisa/ks/kk/h/13

 

Fråga:

Ni säger att man kan placera upp till 30 elever (eller personer?) i samma klassrum, trots att ni här har svarat att ventilationen är dimensionerad för 25 elever, vilketdera stämmer?

Svar:

Ett klassrum är en del av en större helhet, s.k. klasshelhet som består av tre separata klassrum. Luftkonditioneringen i klasshelheten är dimensionerad för 75 elever (3*25). Därtill finns justeringsmån. Alla siffror, också tidigare, är uppskattningar på hur eleverna kunde grupperas. Gruppfördelningarna görs enligt rektorernas planer. 

 

Fråga:

Om jag förstod rätt så var denna kostservicearbetare inte medräknad i matens pris gällande Forsby skola. Om denna person inte är medräknad så ber jag om totalkostnaden (lön, sociala avgifter, försäkringar, semesterpengar, arbetshälsovård etc.) för en sådan person?

Svar:

Kostservicearbetarens lön jämte övriga kostnader ingår i kostservicens budget 2020 och har beaktats i skollunchens interna pris för 2020. Kostservicearbetaren behövs oberoende av om Pernå Kyrkoby skolas elever flyttar till Forsby skola eller inte. 

 

Fråga:

Kostnad/elev i de berörda skolorna från 2017 framåt samt prognos för nästa år för båda alternativen samt kostnad/elev i hela kommunen.

Svar:

I bifogade bilaga framgår kostnaderna för Pernå Kyrkoby skola, Forsby skola, Kirkonkylän koulu och Teutjärven koulu för åren 2017 och 2018.  Bifogat finns också elevskjutskostnaderna per skola. Det saknas ännu utgifter i bokföringen för 2019. Därför är 2019 i detta skede inte jämförbar med de övriga bokslutsåren och ingår inte i tabellen. Siffrorna för 2020 bygger på budgeten så att budgetsiffrorna för de skolor som föreslås sammanslås har sammanslagits. Ökningen i kostnaderna för den sammanslagna Forsby skola och Pernå Kyrkoby skola jämfört med boksluten 2017 och 2018 beror på att budgeten 2020 innehåller leasinghyror för Forsby skolprojekt. Leasinghyrornas andel är totalt 1 694 €/elev (Forsby skola och Pernå Kyrkoby skola).

Skolvisa kostnader skolor bs 2017, bs 2018, bu 2020

Elevskjutskostnader bs2017, bs2018 och bu2020_Koulukuljetuskustannukset

Tabellen är uppgjord enligt samma modell som vid skolnätsutredningarna. För att underlätta jämförelsen har vi angett de sammanlagda verksamhetskostnader €/elev som tre separata tal; a) tabellens sammanlagda verksamhetskostnader €/elev, b) de sammanlagda verksamhetskostnaderna utan interna hyror och c) de sammanlagda verksamhetskostnaderna utan interna hyror och utan Forsby projektets leasinghyror. 

Verksamhetskostnader €/elev utan intern hyra och Forsby projektets leasingkostnader: 

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Om jag tolkar svaret rätt så är siffran tagen ur luften och inget försök att räkna ut ett realistiskt värde är gjort. Även idag samåker eleverna i finska och svenska skolan så det är inte något helt nytt. Har budgeten för skolskjutsar gjorts på samma sätt i kommunens övriga skolor på grund av upphandlingen?

Svar:

Som vi konstaterade i vårt tidigare svar finns det många osäkra faktorer där priset €/km är en viktig faktor. På grund av den kommande nya upphandlingen våren 2020 kan vi inte annat än uppskatta priset på skolskjutsarna. Också antalet skjutskilometer varierar från läsår till läsår. Likaså förskolebarnens skjutsbehov. Med nuvarande priser och skjutskilometer kostar Pernå Kyrkoby skolas skolskjutsar och skjutsarna mellan  Pernå Kyrkoby och Koskenkylän koulu samt Koskenkylän koulus förskola totalt ca 102 000 euro för läsåret 2019-2020. Koskenkylän koulus förskola finns i Forsby skolcentrum. Då vi slår ihop skjutsarna mellan Forsby och  Pernå Kyrkoby samt räknar med att använda både beställningsbuss och taxi uppskattar vi att kostnaden blir ca 110 000 euro. I budgeten finns sammanlagt 358 600 euro reserverat för skjutsarna till Forsby skolcentrum. I summan ingår också förskolans skjutsar.  

Budjeten 2020 har vi räknat ut utgående från skolvisa skjutskostnaderna 2019 och har uppskattat inverkan av de förändringar vi känner till.

 

Fråga:

Min fråga gällde skjutsens start och slutpunkt vid skolan inte vid hemmet, så kan ni precisera.

Svar:

Förskolebarnen skjutsas till skolan. Enligt de nya trafikarrangemangen i Forsby centrum finns busshållplatser vid Gamla Viborgsvägen nära Kullbyvägen. Beroende på bussturerna kan en del av barnen även stiga av och på bussen vid Jorvasvägens busshållplats och gå till skolan längs lättrafikleden. Taxiskjutsarnas av- och påstigningsplatser är inte ännu fastslagna. 

 

Fråga:

Hur stora är de inbesparade kostnaderna för transporterna till Agricolahallen och den tekniska slöjden?  Jag ber än en gång om kalkylen som ni har gjort när ni har kommit fram till kostnadsökningen på 10 000€ för    skjutsarna. Uppskattningen måste basera sig på någonslags uträkning.

Svar:

Enligt bokföringen 2019 uppgår kostnaderna för transporterna till Agricolahallen och tekniska slöjden till ca 2 400 euro för hela året.  

Vi uppskattade tilläggsutgiften på 10 000 euro genom att jämföra nuvarande priser med en uppskattning av framtida kostnader. Kostnadsökningen på 10 000 euro är uträknad som ett tillägg till befintlig kostnad. Vi höjde enhetspriset med 1,12 €/km och det dagliga km antalet med 60 km. Med 188 dagar blir kostnaden 12 634 euro. Beloppet minskas med kostnaderna för transporterna till Agricolahallen och tekniska slöjden.

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Beräknad inbesparing av att stänga byskolorna (inbesparing/stängd skola), detaljerade uppgifter på vad beräkningen baserar sig samt hur beräkningen är gjord.

Svar:

I beräkningarna till budgetberedningen har vi granskat skolnätet och daghemsnätet som en helhet. Förslagen grundar sig bland annat på tidigare skolnätsutredningar och på utvecklingen av barn- och elevantalet.

I budgetberedningen uppskattade vi att de föreslagna ändringarna i skolnätet medför en minskning av stadens utgifter med ca 123 000 euro år 2020 (fem månader). I summan ingår både besparingar i personalkostnader för lärare, städ- och kökspersonal, i mattransportkostnader samt i fastighetens underhållskostnader. Vi har också noterat att skolskjutskostnaderna ökar på grund av förslaget. På årsnivå beräknas besparingen bli ca 337 000 euro.

Den ekonomiska besparingen då Haddom skola och Generalshagens skola  sammanslås kommer bland annat från lönekostnader för två lärare samt städ och kökspersonal. Vi uppskattar att sammanslagningen medför en besparing på totalt ca 54 000 euro 2020 och för ett helt år ca 140 000 euro.

Om eleverna från Pernå Kyrkoby skola flyttar till Forsby skola  kommer den ekonomiska besparingen bland annat från lönekostnader för timlärare samt städpersonal. Eftersom den ordinarie personalen flyttar till Forsby skola uppskattar vi att sammanslagningen medför besparingar på sammanlagt ca 13 000 euro 2020 (fem månader) och ca 41 000 för ett helt år.

Sammanslagningen av Teutjärven koulu och Kirkonkylän koulu medför besparingar i lönekostnader för två lärare samt städ- och kökspersonal. Vi uppskattar att sammanslagningen medför en besparing på totalt ca 56 000 euro 2020 (fem månader) och för ett helt år ca 156 000 euro. Skillnaden till de övriga skolorna beror på att besparingen i fastighetsunderhållet är större i Teutjärven koulu än i de övriga skolorna. 

I alla ovannämnda summor ingår dessutom såväl mattransport-, skolskjutskostnader som fastigheternas underhållskostnader.

Trots att förslaget till sammanslagningar av skolor och av daghem innehåller besparingar i personalkostnaderna, det vill säga att antalet anställda minskar, behöver ingen ordinarie anställd sägas upp utan kan anvisas arbetsplats i en annan enhet.

I ovannämnda kalkyler har vi inte beaktat satsningar på fastigheten. Tidigare skolnätsutredningar visar att det finns ett behov av omfattande underhållsarbeten på alla Lovisa stads fastigheter. Åtgärder och summor framgår bland annat ur bilagan Underhållsplan på lång sikt (PTS). På grund av stadens  begränsade ekonomiska resurser har budgetmedlen använts för att åtgärda akuta problem.

 

Fråga och svar:

Nedan det skriftliga svaret på frågan som ställdes på fullmäktiges aftonskola 14.11.2019:

Kyrkoby skolas elever ryms i Forsby skolcenter i enlighet med följande motiveringar:

 1. Skolcentret är enligt projektplanen planerad för 14 undervisningsgrupper och 220 elever, (se bilagan). Det nya förslaget överskrider inte det planerade antalet grupper. Enligt sammanslagningsförslaget är det kalkylerade antalet grupper 14 och elevantalet 220.
 2. Elevantalet är för tillfället:
  Koskenkylän koulu: 6 undervisningsgrupper + 1 förskolegrupp
  Forsby skola: 4 undervisningsgrupper + 1 förskolegrupp
  Från och med hösten 2020 är undervisningsgrupperna följande, ifall Kyrkoby skolas elever flyttas till Forsby skola:                                                             Koskenkylän koulu: 6 undervisningsgrupper + 1 förskolegrupp
  Forsby skola: 6 undervisningsgrupper + 1 förskolegrupp
 3. Antalet arbetspunkter i skolcentret (skild bottenritning)
  – i klasshelheter och i skilda klassrum: 260 st.
  – smågruppsutrymmen: 24 st.
  Tillväxtmöjlighet i fyra utrymmen: 40 (10 elever per klasshelhet/utrymme)
 4. Utgångsläget vid utrymmesarrangemangen har varit de skolvisa prognoserna som uppdateras årligen. Utgående från prognoserna ryms skolorna även i fortsättningen i de befintliga utrymmena för att det vid behov ytterligare finns 20 arbetspunkter i musiksalen, 20 arbetspunkter i bildkonstsalen och 30 arbetspunkter i handarbetssalen.
 5. Byggnaden är planerad så att alla utrymmen används som undervisningsutrymmen. Eleverna jobbar i Kiva-utrymmet, i aulautrymmena och på ”loftet”.  Klasshelheterna kan utnyttjas och delas smidigt mellan flera undervisningsgrupper.
 6. Vi planerar årskurslös undervisning för årskurserna 0-2 i Forsby skola. De flexibla utrymmeslösningarna gör det möjligt att erbjuda kompanjonundervisning.
 7. Utrymmen som lämpar sig väl för specialundervisning finns i alla klasshelheter. Det finns utrymme för förvaring av material och för föräldraträffar och samtal.
 8. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för eleverna på årskurserna 1-2 ordnas gemensamt för båda skolornas elever
 9. Förskolans morgon- och eftermiddagsvård arrangeras i skolan i samråd med morgon- och eftermiddagsverksamheten
 10. Lovisa Medborgarinstitut kommer att utnyttja Konsthuset samt vissa undervisningsutrymmen för sin verksamhet
 11. Fritidssektorns ungdomsverksamhet ordnas under vissa kvällar i skolans Kiva-utrymmen
 12. Skolans restaurang kan hyras för festligheter, möten och seminarier.

 

Fråga:

Klart svar på föregående omgångs fråga 2, som inte helt besvarades i förra omgången: Beräknad inbesparing av att stänga byskolorna (inbesparing/stängd skola), detaljerade uppgifter på vad beräkningen baserar sig samt hur beräkningen är gjord. Nu innehåller svaret endast lösryckta summor. Var finns själva beräkningen bakom summorna? Vad som behövs är alltså en detaljerad beräkning med olika kostnader. Alternativt två olika kostnadskalkyler för år 2020: En med skolstängningarna och en utan skolstängningarna. Annars finns ingen beräkning.

Bifogar här fråga 2 från våra tidigare frågor och svaret vi fick.

FRÅGA 2:  Beräknad inbesparing av att stänga byskolorna (inbesparing/stängd skola), detaljerade uppgifter på vad beräkningen baserar sig samt hur beräkningen är gjord.

SVAR: I beräkningarna till budgetberedningen har vi granskat skolnätet och daghemsnätet som en helhet. Förslagen grundar sig bland annat på tidigare skolnätsutredningar och på utvecklingen av barn- och elevantalet.

I budgetberedningen uppskattade vi att de föreslagna ändringarna i skolnätet medför en minskning av stadens utgifter med ca 123 000 euro år 2020 (fem månader). I summan ingår både besparingar i personalkostnader för lärare, städ- och kökspersonal, i mattransportkostnader samt i fastighetens underhållskostnader. Vi har också noterat att skolskjutskostnaderna ökar på grund av förslaget. På årsnivå beräknas besparingen bli ca 337 000 euro.

Den ekonomiska besparingen då Haddom skola och Generalshagens skola  sammanslås kommer bland annat från lönekostnader för två lärare samt städ och kökspersonal. Vi uppskattar att sammanslagningen medför en besparing på totalt ca 54 000 euro 2020 och för ett helt år ca 140 000 euro.

Om eleverna från Pernå Kyrkoby skola flyttar till Forsby skola  kommer den ekonomiska besparingen bland annat från lönekostnader för timlärare samt städpersonal. Eftersom den ordinarie personalen flyttar till Forsby skola uppskattar vi att sammanslagningen medför besparingar på sammanlagt ca 13 000 euro 2020 (fem månader) och ca 41 000 för ett helt år.

Sammanslagningen av Teutjärven koulu och Kirkonkylän koulu medför besparingar i lönekostnader för två lärare samt städ- och kökspersonal. Vi uppskattar att sammanslagningen medför en besparing på totalt ca 56 000 euro 2020 (fem månader) och för ett helt år ca 156 000 euro. Skillnaden till de övriga skolorna beror på att besparingen i fastighetsunderhållet är större i Teutjärven koulu än i de övriga skolorna.

I alla ovannämnda summor ingår dessutom såväl mattransport-, skolskjutskostnader som fastigheternas underhållskostnader.

Trots att förslaget till sammanslagningar av skolor och av daghem innehåller besparingar i personalkostnaderna, det vill säga att antalet anställda minskar, behöver ingen ordinarie anställd sägas upp utan kan anvisas arbetsplats i en annan enhet.

I ovannämnda kalkyler har vi inte beaktat satsningar på fastigheten. Tidigare skolnätsutredningar visar att det finns ett behov av omfattande underhållsarbeten på alla Lovisa stads fastigheter. Åtgärder och summor framgår bland annat ur bilagan Underhållsplan på lång sikt (PTS). På grund av stadens  begränsade ekonomiska resurser har budgetmedlen använts för att åtgärda akuta problem.

Svar:

Nedan finns två tabeller där den kalkylerade besparingen är fördelad per skola och innehåll. Den första tabellen gäller besparingen 2020 och omfattar höstterminen (fem månader), från augusti till och med december. Den andra tabellen innehåller den kalkylerade inbesparingen för ett helt år. Summorna i kolumnen skolskjutsar har minus-förtecken. Det betyder att skjutskostnaderna ökar och minskar därmed på den kalkylerade besparingen.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Antalet behöriga och icke behöriga lärare per skola för tillfället (pågående läsår). Och dessutom:  Antalet behöriga och icke behöriga skolbiträden per skola.

Svar:

Nedan en förteckning med totala antalet  lärartjänster och antalet behöriga lärare.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Uppgiften om antalet behöriga respektive obehöriga skolgångshandledare kräver mera tid att söka fram. Allmänt kan konstateras att alla stadens ordinarie anställda skolgångshandledare har den utbildning som Lovisa stad kräver för uppgiften. Däremot finns det bland stadens viss tids anställda handledare personer som inte fyller utbildningskravet men som har konstaterats vara lämpliga för uppgiften.

 

Fråga:

Vad är det tekniska värdet på stadens skolbyggnader (information per skola), som används i beräkningen av den interna hyran?

Svar:

I våra beräkningar  ingår inte intern hyra utan vi har uppskattat hur mycket de verkliga fastighetsskötsel- och underhållskostnaderna minskar. Hit hör till exempel  kostnader för fastighetsservice, el, uppvärmning, vattenförbrukning, avfallshantering och skötsel av gårdsplan.

Den interna hyran består av underhållshyra och kapitalhyra. Byggnadens tekniska värde används för att räkna ut den interna hyrans kapital del. Det tekniska värdet framgår ur tabell 1 på sidan 39 i den bilaga som som finns bifogad fråga 4. Kolumnens rubrik heter TeknA.

 

Fråga:

Uträknas den interna hyran i staden enligt följande dokument?
https://www.loviisa.fi/wp-content/uploads/2017/12/Liite-nro-1-kh-4.12.2017.pdf

Svar:

Ja, stadsfullmäktige beslutade på sitt möte 13.12.2017 § 84 att Lovisa stad retroaktivt från och med 1.1.2017 tar i bruk ett internt hyressystem i enlighet med bilagan du hänvisar till. I fortsättningen innefattar Lovisa stads interna hyra både underhållshyra och kapitalhyra.

I sparkalkylen har inte beaktats varken underhållshyra, kapitalhyra eller renoveringsskulder. Å andra sidan vet vi att då byggnaderna och hustekniken åldras blir det i något skede aktuellt med större underhålls-/reparationsarbeten. Lovisa stad har många fastigheter att underhålla vilket gör det svårt att fördela stadens begränsade underhållsresurser.

 

Fråga:

Är planen att sälja skolas skolbyggnad ifall skolan stängs? Om planen är att behålla skolan, är byggnadens uppehållskostnader inräknade i inbesparingarna för skolstängningarna?

Svar:

Lovisa stad har en stor fastighetsmassa och linjen är att fastigheter som inte behövs för den kommunala verksamheten avyttras i första hand genom försäljning. För  den tid som fastigheten står tom och är i stadens ägo finns det reserverat pengar för grundunderhåll. Anslagsbehovet är dock betydligt mindre än då fastigheten är i användning. 

 

Fråga:

Skolindragningar borde ju inte enbart få handla om ekonomi, utan viktigare är trots allt pedagogiken. På vad baserar Ni påståendet att pedagogiken skulle lida i små skolor jämfört med större skolor?

Svar:

Skolorna är inte valda utgående från pedagogiska resultat och vi har inte tagit ställning till pedagogiken i små respektive större skolor.

Däremot har vi konstaterat att vi kan

 • koncentrera och effektivera specialundervisningen
 • koncentrera och effektivera elevvården
 • erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet i alla våra enheter utgående från att elevunderlaget gör det möjligt
 • erbjuda en skild förskolegrupp i varje skola samt därtill hörande morgon- och eftermiddagsvård utgående från att elevunderlaget gör det möjligt.

 

Fråga:

Utvecklingen av antalet skolgångsbiträden/skola under de senaste 5 åren.

Svar:

Vi har jämförbar statistik från de fyra senaste läsåren.

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Elevantalets historiska utveckling under minst 5 år per skola.

Svar:

Uppgifterna är hämtade från Utbildningsstyrelsens statistiktjänst: https://vipunen.fi/sv-fi/

Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fråga:

Gällande stadens elevprognoser för de kommande 5 åren.

Svar:

Elevprognosen finns bifogad som bilaga.

Elevprognos-Oppilastilasto 2019-2025

 

Fråga:

Baserar sig prognosen på antalet barn i dagvård, eller på det faktiska antalet barn födda/boende per område?

Svar:

Den baserar sig på befolkningsregistrets uppgifter och är valda enligt barnets adress och modersmål.

 

Fråga:

Ifall skolan delas, kommer eleverna att ges möjlighet att välja i vilken skola de placeras, eller blir det en rent geografisk uppdelning?

Svar:

Ifall skolans verksamhet upphör uppgörs det klara elevupptagningsområden utgående från vilka varje elev anvisas en närskola. Det finns alltid en möjlighet att välja en annan skola som då blir elevens sekundärskola. Till en sekundärskola har eleven inte rätt till avgiftsfri skolskjuts.

 

Fråga:

Hur många nya skolgångsbiträden har man budgeterat för att anställa för att hantera de utökade gruppstorekarna?

Svar:

Skolgångshandledare anställs inte utgående från gruppstorlekarna utan utgående från elevernas stödbehov. Stödbehovet fastslås i besluten om särskilt stöd. Antalet skolgångshandledare ökar inte på grund av en eventuell sammanslagning. Ifall skolan dras in flyttas ordinarie personal till andra enheter.

 

Fråga:

Eftersom ni har berett och föredragit ärendet om att stänga byskolor på mötet för Nämden för fostran och bildning så ber jag om tilläggsinformation.

Jag ser att Lovisa igen skadar sin image genom att försöka stänga byskolorna. Hur passar det här in i Lovisas strategi punkt 2. “Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrum. “Byarnas stad” är också en slogan som Lovisa kan glömma med den här strategin.

Var finns berräkningarna om inbesparingien. I bakgrundsmaterialet ser jag bara ett budgetförslag för 2020 med nerstängda skolor och inget som visar att det faktiskt sparas så att förslaget är motiverat. Var är budgetförslaget för 2020 med nuvarande antal skolor? Jag har svårt att tro att det blir en klar inbesparing när budgeten visar att kostnaderna/elev stiger från 8082->8447 (+4,5%), Förskola/elev 6509->7259 (+11,5%)och förskolans skjuts/elev  från 1174->1271(+8,2%) emedan skjutsarna för elever stiger med endast 0.5%. Var är besparingen? Till det här kan vi addera image skadan för Lovisa som minskar inflyttningen av välutbildade barnfamiljer som är goda skattebetalare.

Ni kan säkert presentera en uträkning på inbesparingar och ökade kostnader som en nerstängning av byskolorna resulterar i eftersom ni har kommit fram med ett sådanthär förslag.

Svar:

Vi har nu bara riktgivande beräkningar för att nå ramen bättre. Kommunfullmäktige bestämmer om budgeten 2020 i november. Stadsstyrelsen behandlar sitt budgetförslag innan dess.

Om vi inte får tillräckligt med pengar för nästa och kommande år kommer vi att presentera närmare beräkningar och redogörelser samt organisera höranden för att få olika synpunkter för saken.

 

Fråga:

Finns det en möjlighet att få ta del av dessa “riktgivande” beräkningar? De är väl vara offentliga handlingar eftersom beslut görs på basen av dem?

Svar:

Med anledning av din fråga meddelar jag att nämnden för fostran och bildnings beslut 25.9.2019 höjde kostnaderna i nämndens budgetförslag med sammanlagt 202960 euro jämfört med det ursprungliga förslaget. Av summan hänförde sig ca 44000 euro till  kosthåll och städservice (ansvarsområdet förvaltning), ca 44000 till småbarnspedagogiken och ca 115000 till utbildningen. Beloppen gäller fem månaders utgifter.

 

Fråga:

Jag såg i dagens tidning att ni har hemligstämplat beräkningarna för varför det skulle vara ekonomisk lönsamt att stänga byskolorna.

Men jag ber nu på nytt om uppgifterna och hänvisar till:

“Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet”

– 2 kapittlet 9 paragrafen

– 4 kapittlet 14 paragrafen moment 1-4

– 4 kapittlet 11 paragrafen

Till det här vill jag tillägga att det har varits i telefon kontakt med en jurist från oikeusaputoimi gällande det här, hans åsikt var klar at det inte finns någon grund för hemligstämpling och det kan tilläggas att han sade: “keskeneräisyys ja epätarkkuus ei ole pätevä syy salaamiseen”

Svar:

Vi är ledsna för känslan av att ha hemligstämplat någonting. Det gäller tyvärr nu en misstolkning. På grund av massor av förfrågningar och informationsbegär har vi ringa möjligheter att svara på alla frågor genast. Angående några begär måste vi måste ändå leta efter information och samla den.

Vår centrals beräkningar är i detta skede bara riktdragande och säkert ofullständiga. Man måste ta hänsyn till lokalerna, hyrorna och skötsel av byggnaderna. Vi har gett och visat följande beräkningar för fullmäktige och ledamöter i nämnden: —-

Det beror på fullmäktige om de ger oss tillräckligt med pengar så att vi kan anordna utbildning och småbarnspedagogik med pedagogiskt jämlik kvalitet, tillräcklig tre-stegs stöd och elevvård överallt. Om inte, anordnar vi höranden och diskussionstillfällen så att vi får olika slags synpunkter.

 

Fråga:

Mikä on euromääräinen summa, jonka Loviisan kaupunki säästää jos Pernå kyrkoby skolan lakkautetaan 1.8.2020?

Svar:

Talousarviovalmistelun laskelmissa olemme tarkastaneet koulu- ja päiväkotiverkkoa kokonaisuutena. Ehdotukset pohjautuvat muun muassa aikaisempiin kouluverkkoselvityksiin ja lapsi- ja oppilasmäärien kehitykseen. Ehdotetut kouluverkkomuutokset vähentävät arviomme mukaan kaupungin kuluja viideltä kuukaudelta vuonna 2020 noin 123 000 euroa ja vuodelta 2021 noin 337 000 euroa nykyhetkeen verrattuna. Summa sisältää opetus-, siivous- ja keittiöpalvelujen henkilöstökulu- kuten myös ruokakuljetus- ja kiinteistön ylläpitosäästöjä. Olemme laskelmissa samalla huomioineet myös koulukuljetuskustannusten nousun.

Jos Pernå Kyrkoby skolan oppilaat siirtyvät Forsby skolaan muodostuisi säästöjä nykyiseen verrattuna muun muassa tuntiopettajan sekä siivoushenkilöstön palkkauskulujen vähentymisestä. Kyrkoby skolan vakinaista henkilöstöä tarvitaan Forsby skolassa edelleen, joten arvioimme, että yhdistymisen myötä säästöjä koituisi viideltä kuukaudelta vuonna 2020 yhteensä noin 13 000 euroa ja noin 41 000 euroa koko vuoden 2021 osalta.

Taloudellinen hyöty tulee muun muassa henkilöstön (kaksi opettajaa, sekä siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöitä) palkkauskustannuksista, jos Haddom skola ja Generalshagens skola liitetään yhteen. Arviomme, että yhdistymisen tuoma säästö olisi viideltä kuukaudelta yhteensä noin 54 000 euroa ja koko vuoden 2021 osalta yhteensä noin 140 000 euroa.

Teutjärven koulun ja Kirkonkylän koulun liittäminen yhteen toisi kahden opettajan sekä siivous- ja ruokapalveluhenkilöstön palkkaussäästöjä. Arviomme mukaan yhdistymisen säästöt olisivat yhteensä noin 56 000 euroa viideltä kuukaudelta vuonna 2020 ja koko vuodelta 2021 noin 156 000 euroa. Isompi kuluero muihin edellä mainittuihin kouluihin verrattuna johtuu siitä, että kiinteistön ylläpitosäästöt Teutjärven koulun osalta ovat suuremmat.

Mainittakoon vielä, että kaikkiin edellä mainittuihin summiin sisältyvät niin ruokakuljetus, oppilaiden kuljetus- kuin kiinteistön ylläpitokustannusarviot.

Ketään vakinaista työntekijää ei näiden ehdotusten perusteella tarvitsisi irtisanoa, vaan heille voidaan osoittaa toinen työyksikkö huolimatta siitä, että koulujen ja päiväkotien yhteenliittämisehdotus sisältää henkilöstökulusäästöjä.

Edellä mainitut laskelmat eivät sisällä kiinteistöihin tehtäviä panostuksia. Aikaisemmat kouluverkkoselvitykset osoittavat, että kaikissa Loviisan kaupungin kiinteistöissä tarvitaan laajoja kunnossapitotöitä. Nämä tarpeet, toimenpiteet ja laskelmat ovat nähtävillä liitteestä Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS). Kaupungin rajoitetun taloudellisen tilan vuoksi on talousarviorahoja voitu käyttää vain akuuttien ongelmien hoitoon.

 

Fråga:

Mikäli koulurakennukselle esitetään korjausvelkaa, mistä toimenpiteistä tämä koostuu?

Svar:

Tässä viittamme koulutoiminnan kokonaisselvityksen 2016-2021 liitteisiin: Liite 1a Koulujen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS), Liite 2 Arvio koulujen korjausvelasta ja Liite 3 Arvio koulujen peruskorjauskustannuksista. Kaikki asiakirjat sekä Pernå Kyrkoby skolan kuntoarvio ovat tämän vastauksen liitteinä.

Liitteissä esitettyjä kustannuksia ei ole otettu huomioon säästölaskelmissa, mutta koska rakennukset ja talotekniikka vanhenevat tulevat esitetyt toimenpiteet jossain vaiheessa ajankohtaisiksi. Loviisan kaupungilla on paljon ylläpidettäviä kiinteistöjä ja tämä tekee kaupungin rajallisten ylläpitoresurssien kohdistamisesta hankalaa.

PTS suunnitelma perustuu Loviisan kaupungin ulkopuolisella asiantuntijalla vuoden 2015 aikana teettämiin kuntoarvioin. Ulkopuolisena asiantuntija toimi Ramboll. Jokaisesta rakennuksesta laadittiin oma erillinen kuntoarvioraportti, joka sisälsi myös pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman vuoteen 2024.

Korjausvelan rahamäärä on se, jolla omaisuus saadaan kohtuulliseen kuntoon. Korjausvelkaa alkaa muodostua, kun kiinteistöomaisuuden arvo laskee 75 % alapuolelle uudishankintahinnasta. Peruskorjauksen rahamäärä on arvioitu siten, että korjaustarpeisiin on huomioitu laatutason nosto nykyisten vaatimusten mukaiseksi.

Koulujen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS) vuosille 2016-2024

Arvio koulujen korjausvelasta

Arvio koulujen peruskorjauskustannuksista päivitys

Kyrkoby_skola_kuntoarvio (på finska)

 

Fråga:

Kuinka monta perus- ja erityisopetuksen ryhmää tulee suunnitelmanne mukaan toimimaan syksyllä 2020 uudessa Koskenkylän koulukeskuksessa jos koulujen liitos toteutuu? Edellä esitetyt oppilasmäärät ja nykytilanne Koskenkylän koulussa huomioiden onko esittämäni 12 + 2 ryhmää oikea määrä?

Svar:

Olemme arvioineet nykyisen väestörekisterin oppilasennusteen perusteella, että koulussa olisi kuusi ruotsinkielistä perusopetusryhmää. Kouluun ei tulisi erityisopetusryhmiä.

 

Fråga:

Vähentääkö esittämänne liitos opetukseen tarvittavien opettajien määrää nykytilanteeseen nähden?

Svar:

Ei, mikäli kokonaisoppilasmäärä ei vähene. Toki myös oppilaiden tuen tarve vaikuttaa opettajien määrään.

 

Fråga:

Kuinka tilajärjestelyt uudessa Koskenkylä koulukeskuksessa toteutetaan syksyllä 2020 jos esittämänne liitos toteutuu? Minne sijoitetaan tarvittavat uudet ruotsinkieliset opetusryhmät?

Svar:

Koskenkylän uuteen koulukeskukseen on varattu kaksi pienryhmätilaa, joihin mahtuu kaksi pienempää luokkaa. Opetus tapahtuu opetussuunnitelman mukaisesti. Koulukiinteistöjen kaikki neliöt hyödynnetään sekä myös ympäröivä elinympäristö. Koulukeskuksessa on myös eritystiloja kuten musiikkiluokka ja kuvataideluokka. Kaikkia oppilaita voidaan opettaa Koskenkylän koulukeskuksessa uuden opetussuunnitelman mukaan.

Korjattu 9.3.2020

Koulukeskuksen vanhaan tilaan on suunniteltu normaalikokoinen luokkatila, jossa on siirtoseinä. Luokkatila voidaan tarvittaessa jakaa kahteen pienempään tilaan.

Liitteitä:

Skolnätets utvecklingsplan 2015-2020, kostnadskalkyler, alternativ 1-3_Kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020, kustannuslaskelmat (ruotsiksi)

Koulurakennusten PTS-kustannukset_Underhållsplan på lång sikt (PTS) för skolorna åren 2016-2024 (på finska)

Kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020, koulukortit_Utvecklingsplan för skolnätet 2015-2020, skolkort

Haddom_skola_kuntoarvio (på finska)

Haddom_skola_kuntoarvio (på finska)

Muistio Koskenkylän koulun-Forsby skolan tilaratkaisuista 21.11.2019_Sammandrag av utrymmeslösningarna för Koskenkylän koulu och Forsby skola 21.11.2019

Koulukohtaiset kustannukset 2011-2014 (på finska)

Oppilaskuljetuskustannukset 2014

Pohjakuva_Bottenplan_Forsby_Koskenkylä_26.11.2019

Skolvisa kostnader skolor bs 2017, bs 2018, bu 2020