Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som innehåller uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Uppgifterna som samlas i informationsresursen, som kallas Varda, används för att sköta lagstadgade myndighetsuppgifter, för att effektivera administrativ verksamhet, för utveckling och beslutsfattande som berör småbarnspedagogiken samt för utvärdering, statistik, uppföljning och forskning som berör småbarnspedagogiken. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om barnet samt att från och med 1.9.2019 föra in uppgifter om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare (nedan vårdnadshavare).

Personuppgifter som behandlas

Lovisa stad för in följande uppgifter i Varda om barnet som deltar i småbarnspedagogik

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
 • datum då ansökan har inlämnats
 • begynnelse- och slutdatum för placeringsbeslut
 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
 • form för anordnande av småbarnspedagogiken

En del av uppgifterna har samlats in av barnets vårdnadshavare i samband med att familjen sökt om en plats inom småbarnspedagogiken, en del uppgifter för anordnaren av småbarnspedagogik in direkt i Varda.

Om vårdnadshavarna till barnen inom småbarnspedagogik förs följande uppgifter in i Varda som anges i befolkningsdatasystemet

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken
 • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften

Uppgifter om sådana föräldrar till barnen som inte är deras vårdnadshavare förs inte in i Varda.

Studentnumret är en bestående beteckning som Utbildningsstyrelsen bildar och som används för att identifiera personen i Utbildningsstyrelsens tjänster. Med hjälp av barnets och vårdnadshavarens studentnummer uppdateras uppgifterna om medborgarskap, kön, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Lovisa stad överför uppgifterna om barn inom småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare från det operativa informationssystemet Pro Consona till Varda med hjälp av en systemintegration.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga är Utbildningsstyrelsen samt kommunerna, samkommunerna och de privata serviceproducenterna. Utbildningsstyrelsens dataskyddsombud är Jyrki Tuohela, tietosuoja(at)oph.fi. Som Lovisa stads dataskyddsombud fungerar Melissa Longhurst, melissa.longhurst(at)loviisa.fi. Lovisa stad är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att uppgifterna som förs in i Varda är korrekta och aktuella.

Utlämnande av uppgifter

På informationsresursen tillämpas i regel inte bestämmelserna om utlämnande av uppgifter som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifterna som sparats i Varda kan lämnas ut för myndigheternas lagstadgade verksamhet. Uppgifterna om barnen lämnas ut till Folkpensionsanstalten från och med 2020. Personuppgifter kan överlåtas för vetenskapliga forskningsändamål. Aktuell information om myndigheter till vilka uppgifter enligt lag lämnas ut finns på adressen https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78154135.

De tjänsteleverantörer som deltar i arbetet med att upprätthålla och utveckla Varda (personuppgiftsbiträden) har åtkomst till personuppgifterna i registret i den omfattning Utbildningsstyrelsen bestämt.

Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifter om barnet och hens vårdnadshavare förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket respektive barns rätt till småbarnspedagogik har upphört. Studentnumret och de identifikationsuppgifter på basis av vilka studentnumret har bildats förvaras permanent.

Den registrerades rättigheter

Barnets vårdnadshavare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifterna som berör barnet inom småbarnspedagogik och vårdnadshavaren själv, och att få tillgång till personuppgifterna som förts in i Varda (dataskyddsförordningen, artikel 15), samt rätt att göra rättelse i uppgifter som förts in i Varda (artikel 16) och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter (artikel 18). Vårdnadshavaren till ett barn som registrerats i Varda har rätt att lämna in klagomål hos dataskyddsombudsmannen. Närmare information om hur rättigheterna uppfylls finns i dataskyddsbeskrivningen på adressen https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/.

Du kan granska de uppgifter som sparats om dig eller ditt barn i Varda via Vardas medborgarvy, som finns i Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo på adressen https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/. Ta del av anvisningarna för hur du använder tjänsten. Om det inte är möjligt att sköta ärenden elektroniskt, kan du begära om att få uppgifterna med en blankett. Länken till blanketten finns i Vardas dataskyddsbeskrivning.

Ytterligare information: