Kommunalbesvär

I ett beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande kan man söka ändring genom kommunalbesvär. Beslut som har fattats av fullmäktige ska huvudsakligen överklagas genom besvär till förvaltningsdomstolen.

Kommunalbesvär görs skriftligen till förvaltningsdomstolen. Kommunalbesvär kan anföras endast på laglighetsgrunder, det vill säga om man anser att

  • beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet annars strider mot lag.

Kommunalbesvär framställs inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Av besvärsskriften bör framgå vilket beslut som överklagas och på vilken grund det överklagas. Till protokoll och beslut fogas närmare anvisningar om hur man anför ett kommunalbesvär.