Fullmäktigemotioner 2018

Motionerna från år 2018 finns samlade här

Fm 12.12

Att ta ibruk medborgarbudgetering

Fm 17.10

Att utveckla Forsby med hjälp av geografiskt informationssystem och att marknadsföra området som ett livskraftigt område

Forsby konditionstrappa

Att grunda en ställplats i Bruket i Strömfors

Mikael Agricolan koulu och Mikael Agricolas skola

Att tidsenligt framlägga stadens protokoll på stadens hemsidor

Byggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten

Vägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby

Fm 19.9

Understöd till gymnasieelevernas anskaffning av datormaterial för undervisningsändamål, fullmäktigemotion

Bevarande av verksamheten på Emil-hemmet, fullmäktigemotion

Reflexvästar till eleverna i de lägsta årskurserna

Forsby badplats ska omändras till badstrand, fullmäktigemotion

Fm 12.6

Att anvisa anslag för att genomföra utbildning för fullmäktigeledamöter

Fm 16.5

Att beakta stadens helhetsintresse vid val

Att i detaljplanen för centrum inkludera en byggnad för bibliotek och konsertsal

Att rena vatten med hjälp av UV-desinficering

Iståndsättande av Gråbergs bostadsområde

Fm 21.3

Att ta i bruk kommunsyn vid förverkligandet av investeringar

Fm 14.2

Grundande av ett näringsutskott

Införskaffande av Isnäs hamnområde

Arrendeavtal för fastigheter som staden äger och arrenderar ut

Lovisa turiststrategi

Fm 17.1

Försök med erbjudande av avgiftsfria preventivmedel för unga i Lovisa under 25 år

Utredning om lönsamheten av de i staden verksamma företagen som ett medel för att följa upp samfundsskatten

Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution